Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Bokslutskommuniké 2020

26 februari 2021, 17.01 CET

 

Oktober-december 2020 (2019)

Substansvärde per aktie, SEK 1,30 (1,22)
Rörelseintäkt, TSEK 1 589 (2 313)
Rörelseresultat, TSEK -1 065 (-230)
Resultat efter skatt, TSEK -887 (-855)
Resultat per aktie, SEK -0,03 (-0,03)
 

Helår 2020 (2019)

Substansvärde per aktie, SEK 1,30 (1,22)
Rörelseintäkt, TSEK 1 589 (2 313)
Rörelseresultat, TSEK -1 065 (-230
Resultat efter skatt, TSEK -887 (-855)
Resultat per aktie, SEK -0,03 (-0,03)

Perioden i korthet
Resultat och ställning
Årets sista kvartals intäkter summeras vid balansdagen till 1 589 TSEK (motsvarande period föregående år 2 313) med ett rörelseresultat om -1 065 TSEK (-230). Såväl intäkter som rörelseresultat påverkas av lägre hyresintäkter hänförligt till en högre vakansgrad. Större delen av vakanserna är sedermera kontrakterade med hyresgäster, och hyresintäkterna väntas stegvis ökas under innevarande år i takt med hyresgästernas inflyttning. Därtill påverkas resultatet med 748 TSEK hänförligt till underhållsarbeten på fasader och värmesystem på en av Bolagets fastigheter. Resultatet efter skatt uppgick för kvartalet till -887 TSEK (-855). Soliditeten per balansdagen för koncernen var 51% (57) avseende substans och 43% (51) avseende bokförda värden. Fastigheternas belåningsgrad var 51 % (48) baserat på verkligt värde. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.

För helåret 2020 summeras koncernens intäkter till 6 441 TSEK (22 183 TSEK). Resultat efter skatt uppgick till -1 251 TSEK (2 646). Intäkter såväl som resultat för jämförelseperioden 2019 påverkas av realisationsvinst från avyttring av bostadsrättslägenheter vilka förvärvats i samband med avyttring av fastigheten Kungälv Stationen 4 till en bostadsrättsförening, samt för 2020 av försäljningen av fastigheten Kungälv Rotorn 5.
Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas på sikt bidra till en ökad hyresnivå.
Vad gäller bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar.

Substansvärde
Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1,30 kr (1,22) kr vilket är lika föregående kvartal under året.
Bokfört eget kapital per aktie var vid den 31 december 2020 0,94 kr (0,99). Slutkurs för Bolagets aktie av serie b uppgick per balansdagen till 0,71 kr (0,58). Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 45% (53), och med 24% (42) rabatt jämfört med bokfört värde.
Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal.
Avyttring av produktionsfastighet
I december avyttrade Slottsviken via bolagsaffär en produktionsfastighet i Kungälv. Åsatt fastighetsvärde i transaktionen uppgick till 6,5 msek och försäljningen påverkade substansvärdet positivt med 0,03 kr per aktie.
Covid-19
Bolaget följer nogsamt utvecklingen kring följderna av Covid-19-pandemin. Hitintills har effekterna varit begränsade för Bolaget genom de åtgärder som Bolaget har vidtagit för att minska kostnaderna.
Förvaltning av överskottslikviditet
Slottsvikens överskottslikviditet förvaltas via ett samriskbolag i noterade aktier med fokus på, men inte uteslutande, fastighetsanknutna bolag. Största innehav utgörs på balansdagen av 165 538 aktier i Link Prop Investment motsvarande 11%.
Avnotering av aktie serie A
Slottsviken meddelade marknaden genom pressmeddelande att styrelsen beslutat ansöka om avnotering från Spotlight Stock Market av Bolagets a-aktie. Beslutet fattades mot bakgrund av att Spotlight kunnat konstatera att a-aktien inte längre uppfyllde noteringskraven.
I syfte att ge aktieägarna en rimligt lång tid på sig att avyttra sina aktier eller på annat sätt agera med anledning av informationen, och därmed säkerställa att avnoteringen var förenlig med god sed på aktiemarknaden, åtog sig Slottsviken att inge ansökan om avnotering tidigast tre månader efter det att marknaden informerats om avnoteringsplanerna.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång ansökte Slottsviken om avnotering av a-aktien varefter Spotlight Stock Market beslutade att så skulle ske. Sista handelsdag för a-aktien var den 5 februari 2021. Avnoteringen påverkar inte handeln med Bolagets b-aktie.
Erbjudande om omstämpling av A-aktier
Styrelsen har lanserat ett frivilligt omstämplingserbjudande där onoterade a-aktier enkelt och kostnadsfritt kan konverteras till b-aktier. Anmälningsperioden avslutas den 12 mars.
Styrelsen gör bedömningen att inga övriga väsentliga händelser att rapportera föreligger efter periodens utgång.
Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman 2021 att ingen ut- delning lämnas för verksamhetsåret 2020.
VD har ordet
Året 2020 får summeras som annorlunda med global påverkan av Covid-19-pandemi, och innevarande år har startat på samma sätt. Virusets påverkan återfinns överallt, och Slottsviken lämnas inte oberörd. Detta har visat sig framför allt på att det har tagit längre tid att hyra ut vakanser. Men även en pandemi kan bli det nya normala, och sakteliga har vakanserna kontrakterats med löpande inflyttning under året. Många är de som drabbats hårt av pandemin emedan påverkan för Slottsvikens del har emellertid kunnat begränsas med hjälp av kostnadsminskande åtgärder. Slottsviken står fortsatt starkt med låg belåningsgrad på fastighetsportföljen och en god soliditet.
Samtidigt fortsätter enträget arbetet med det övergripande målet att öka aktiernas substansvärde.
Jakob Österberg, VD

Slottvikens verksamhet
Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 54 msek fördelade på 6 700 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Helårsekvivalenten avseende hyresintäkter summeras under perioden till 6 msek. Andelen lokaler för handel uppgår, fördelat på area, till 6 procent medan lokaler för verkstad och industri svarar för 76 procent samt logistik 18 procent.

Kommande händelser
Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på:
• Bolagets webbplats: www.slottsviken.se 
• Spotlight Stock Markets webbplats: www.spotlightstockmarket.com
Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.
Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Delårsrapport januari-mars 2021-05-21
Delårsrapport januari-juni 2021-08-20
Delårsrapport januari-september 2021-10-29
Bokslutskommuniké 2021 2022-02-25

Bolagets årsstämma kommer att hållas 2021– 04–21, kallelse kommer att publiceras i Post och Inrikes Tidningar, på Bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021.