Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-september 2017

14 november 2017, 16.12 CET

Sammandrag tredje kvartalet 2017 (motsvarande period föregående år)
Substansvärde per aktie, SEK:  1,16 (1,08)
Rörelseintäkt, TSEK:  1 950 (1 942)
Resultat efter skatt, TSEK:  -31 (-397)
Resultat per aktie, SEK:  0,00 (-0,01)

Sammandrag de första nio månaderna (motsvarande period föregående år)
Rörelseintäkt, TSEK: 6 045 (5 871)
Resultat efter skatt, TSEK: -288 (-932)
Resultat per aktie, SEK -0,01: (-0,03)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
Efter årets nio första månader summeras intäkterna till 6 045 TSEK (5 871 TSEK motsvarande period föregående år). Rörelseresultatet var under perioden positivt, och uppgår till 334 TSEK (-112), och resultat efter skatt -288 TSEK (-932). I resultatet ingår avskrivningar med 1 355 TSEK (1 317)

För det tredje kvartalet summeras intäkterna till 1 950 TSEK (1 942). Kvartalets rörelseresultat uppgår till 198 TSEK (-174), och redovisat resultat efter skatt -31 tsek (-397). Kvartalets avskrivningar uppgår till 445 TSEK (413).

I linje med Bolagets strategi har resultatet förbättrats både såvitt avseende kvartalet såväl som för årets första nio månader. Bolagets syfte är dock att bereda vinst till sina aktieägare i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde.

Koncernens soliditet beräknad på verkliga värden är per balansdagen den 30 september 44 %, och beräknad per bokförda värden 33 %. Fastigheternas belåningsgrad uppgår vid samma tidpunkt till 56 % baserat på fastigheternas verkliga värde. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i resultaträkningen, till skillnad från de bolag som tillämpar redovisningsprincipen IFRS.

Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Substansvärde
Substansvärdet ökade med ett öre per aktie från föregående kvartal och uppgår till 1,16 kr per aktie (1,08 kr motsvarande balansdag föregående år). Bokfört eget kapital var vid periodens slut 0,72 kr per aktie (0,73). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 0,57 kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 51 %, och med 20 % rabatt jämfört med bokfört värde.

Bolagets A-aktie
Handeln i Bolagets aktier stoppades tillfälligtvis den 16 juni med anledning av kraftiga, omotiverade kursrörelser i Bolagets aktie av serie A. Aktierna av de båda aktieslagen handlas till väsentligt avvikande kurser emedan den enda skillnaden mellan aktieslagen är att A-aktien innehar tio röster och B-aktien innehar en röst, samt i övrigt lika rätt till resultat och utdelning. A-aktien har en begränsad likviditet och Bolaget överväger en avnotering av A-aktien i syfte att undvika att aktien används som redskap för oseriös handel. Innehavarare av aktier i serie A kan begära att A-aktier konverteras till B-aktier, så kallad omstämpling. Bolagets utredning om en eventuell avnotering av aktie av serie A pågår.

Fastighetsförvaltning
Under perioden påbörjades en standardhöjande ombyggnation av Bolagets fastighet Kungälv Stationen 4. Entreprenaden har finansierats genom nyupptagande av lån om 2,5 MSEK, och entreprenaden förväntas vara avslutad under fjärde kvartalet. Bolaget överväger därefter en försäljning av fastigheten för att realisera kapital som en följd av de värdeökningar som tillkommit, i syfte att möjliggöra fortsatt expansion.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen bedömer att det inte finns några väsentliga händelser att rapportera om efter periodens utgång.

Slottvikens verksamhet

Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 82 MSEK fördelade på 7 600 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Helårsekvivalenten avseende hyresintäkter summeras vid årets ingång till 7 MSEK. Andelen bostäder uppgår till 14 procent medan lokaler för handel svarar för 6 procent, verkstad och industri 61 procent, samhälle och vård 3 procent samt logistik 16 procent.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se, samt på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se. Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Bokslutskommuniké 2017: 2018–02–27

Årsstämma
Bolagets årsstämma kommer att hållas 2018–04–19 på World Trade Center, Mässans Gata 18. Kallelse till årsstämma kommer att publiceras i Post och Inrikes Tidningar, på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se

En fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkning finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats aktietorget.se samt på Bolagets webbplats slottsviken.se


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.

---

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017.