Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-juni 2021

20 augusti 2021, 17.44 CEST

- Substansvärdet uppgick den 30 juni 2021 till 1,39 kr per aktie jämfört med 1,32 kr per aktie den 31 mars 2021.

- Koncernens nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 1 624 tkr (1 512 tkr andra kvartalet 2020).

- Rörelseresultatet för kvartalet blev -91 tkr (-213). Resultat efter skatt blev 245 tkr (-227). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare -104 tkr (-227).

- Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,00 kr (-0,01).

Perioden i korthet
Resultat och ställning
För andra kvartalet 2021 summeras koncernens intäkter till 1 624 TSEK (motsvarande period föregående år 1 512 TSEK). Resultat efter skatt uppgick till 245 (-227) TSEK. Soliditeten per balansdagen för koncernen var 50 (51) % avseende substans och 40 (45) % avseende bokförda värden. Fastigheternas belåningsgrad var 48 (47) % baserat på verkligt värde. Såväl intäkter som rörelseresultat påverkas av lägre hyresintäkter hänförligt till en högre vakansgrad. Större delen av vakanserna är kontrakterade med hyresgäster, och hyresintäkterna väntas öka gradvis under innevarande år. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.
Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas på sikt bidra till en ökad hyresnivå.
Vad gäller bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Substansvärde
Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1,39 (1,25) kr vilket är något högre än föregående kvartal.
Bokfört eget kapital per aktie var vid den 30 juni 2021 0,93 (0,97) kr. Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 0,88 (0,48) kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 37 (62) %, och med 5 (51) % rabatt jämfört med bokfört värde.

Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal.

Covid-19
Bolaget följer nogsamt utvecklingen kring följderna av Covid-19-pandemin. Hitintills har effekterna för Bolaget varit begränsade genom de åtgärder som Bolaget har vidtagit för att minska kostnader.

Förvaltning av överskottslikviditet
Slottsvikens överskottslikviditet förvaltas via ett samriskbolag i noterade aktier med fokus på, men inte uteslutande, fastighetsanknutna bolag. Största innehav utgörs på balansdagen av 247 836 aktier i Link Prop Investment motsvarande 17 %.

Årsstämma
Den 21 april förrättades årsstämma. Stämman biföll samtliga förslag till beslut och samtliga beslut fattades enhälligt.

Koncernförhållanden
Bolaget är från och med den 25 mars 2021 ett dotterbolag till Lackarebäck Holding AB vars röstandel i Bolaget uppgår till cirka 63,5 procent.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens slut har 13 587 A-aktier konverterats till B-aktier, så kallad omstämpling. Efter omstämplingen har Slottsviken 4 680 999 A-aktier och 29 173 911 B-aktier utestående. Det totala antalet röster uppgår till 75 983 901. Det totala antalet utestående aktier är oförändrat och uppgår till 33 854 910.
I övrigt bedöms att inga väsentliga händelser inträffat efter periodens utgång.

Slottvikens verksamhet
Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 55 MSEK fördelade på 6 500 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Andelen lokaler för handel uppgår, fördelat på area, till 6 procent medan lokaler för verkstad och industri svarar för 76 procent och logistik 18 procent.

Kommande händelser
Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rap- porter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com
Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.
Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Delårsrapport januari-september: 2021–10–29
Bokslutskommuniké 2021: 2022–02–25


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021.