Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Slottsviken planerar att ansöka om avnotering av A-aktier

14 oktober 2020, 09.12 CEST

Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) planerar att ansöka om avnotering av bolagets A-aktie från Spotlight Stock Market. I enlighet med god sed på aktiemarknaden kommer ansökan att inges tidigast om tre månader. Den planerade avnoteringen avser endast A-aktierna och kommer inte ha någon påverkan på bolagets B-aktier eller bolaget i övrigt. 

Spotlights noteringskrav innehåller bestämmelser om krav på minsta antal kvalificerade aktieägare (Spotlights regelverk 2019-08-21 punkt 2.7).  Spotlight har konstaterat att A-aktien inte uppfyller noteringskraven då kravet på att det ska finnas ett tillräckligt antal kvalificerade aktieägare inte är uppfyllt, och vidare att A-aktiens likviditet är otillräcklig och bidrar till en icke-fungerande prisbildning i aktien. Slottsviken för därför sedan en tid tillbaka en dialog med Spotlight angående vilka åtgärder som står till buds för att avhjälpa A‑aktiernas svaga likviditet och bristande uppfyllelse av noteringskraven. 

Spotlight har uttalat att i händelse av en fortsatt notering av bolagets A‑aktie skulle Spotlight vara tvungen att uppmana Slottsviken att vidta åtgärder till uppfyllande av noteringskraven, vid äventyr av att Spotlight annars skulle komma att verka för en avnotering av aktieslaget.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen beslutat att ansöka om avnotering av Slottsvikens A-aktier. I enlighet med god sed på aktiemarknaden, och i syfte att ge A-aktieägarna en rimligt lång tid på sig att avyttra sina aktier eller på annat sätt agera med anledning av informationen, kommer ansökan om avnotering lämnas in tidigast tre månader efter dagen för detta pressmeddelande, förutsatt att noteringskraven inte heller då är uppfyllda. 

 

Den planerade ansökan om avnoteringen endast avser A-aktierna, och kommer inte ha någon påverkan på B-aktierna eller bolaget i övrigt. 

 

Styrelsen påminner om att Slottsvikens bolagsordning innehåller ett omvandlingsförbehåll varigenom innehavare av A-aktier har rätt att begära att A‑aktier konverteras till B-aktier, så kallad omstämpling.

Göteborg den 14 oktober 2020
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2020.