Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Kallelse till årsstämma i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

26 mars 2020, 07.00 CET

Aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma den 23 april 2020 klockan 11:00 i World Trade Center, Mässans Gata 10, Göteborg. Rösträttsregistrering från klockan 10:30.

 

För att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset samt för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer årsstämmans program att vara begränsat. Ingen förtäring kommer att serveras i samband med stämman. Deltagande av Bolagets ledning och styrelseledamöter kommer att vara begränsat. Anföranden under stämman kommer att minimeras och begränsas i möjligaste mån till beslutspunkter på dagordningen. Allmänna frågor kan med fördel skickas i förväg till Bolaget enligt nedan. För de aktieägare som tillhör riskgrupp eller själva har alternativt har personer i närheten som har sjukdomssymptom påminns om möjligheten att närvara via ombud.

 

Anmälan

Aktieägare i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) (”Slottsviken” och/eller ”Bolaget”) som önskar deltaga på årsstämman skall

dels vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast 2020-04-17, och

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 2020-04-17 klockan 15:

 • per post till Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg
 • per telefon till 018-19 49 50, eller
 • per e-post till info@slottsviken.se

Vid anmälan skall aktieägarens (och, i förekommande fall, ombudets) namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, antal aktier som företräds samt eventuella biträden som skall deltaga anges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och i annat fall företes vid ankomst till stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.slottsviken.se. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara genomförd senast 2020-04-17, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Redogörelse av verkställande direktören.
 7. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2019.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Beslut i anledning av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Val av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, antalet revisorer och revisorssuppleanter samt av antalet valberedningsledamöter.
 12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
 13. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.
 14. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er eller revisionsbolag med huvudansvarig revisor.
 15. Val av ledamöter till valberedningen.
 16. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission.
 17. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.
 18. Beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan.
 19. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

 

Beträffande punkt 1

Valberedningen föreslår att Peter Hamnebo väljs till ordförande vid årsstämman.

 

Beträffande punkt 10

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

 

Beträffande punkt 11-15

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter. Omval föreslås av ledamöterna Peter Hamnebo, Jakob Österberg, Daniel Stensiö och Fredrik Österberg. Ledamoten Berit Nilsson har avböjt omval. Styrelseledamoten Fredrik Österberg föreslås som styrelsens ordförande. 

 

Förslag till styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamot oförändrat skall utgå med ett inkomstbasbelopp, motsvarande 66 800 kronor. Arvode till styrelsens ordförande föreslås oförändrat utgå med två inkomstbasbelopp, motsvarande 133 600 kronor. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning eller motsvarande skall dock inte erhålla styrelsearvode. 

 

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget BDO med Katarina Eklund som fortsatt huvudansvarig revisor att väljas för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Katarina Eklund är auktoriserad revisor och medlem av FAR.

 

Förslag till revisorsarvoden

Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 

Förslag till valberedning och instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår årsstämman att till valberedning inför årsstämman 2021 utses Peter Hamnebo (sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson, Fredrik Österberg och Daniel Stensiö. 

 

Beträffande punkt 16

På sedvanligt sätt, och lika föregångna år, föreslås styrelsen bemyndigas att besluta om emission av preferensaktier, stamaktier och/eller konvertibler. Syftet är att stärka Bolagets ställning till gagn för aktieägarna och ge Bolaget möjlighet att finansiera framtida fastighetsförvärv.

 

Beträffande punkt 17

I likhet med föregångna år föreslås också stämman bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp. Möjligheten till återköp, i kombination med möjligheterna till nyemission, bedöms ge Bolaget flexibilitet att anpassa sin kapitalstruktur utifrån över tiden skiftande marknadsförhållanden.

 

Ägare vilka tillsammans representerar mer än 50% av antalet aktier och röster har förklarat sig stödja styrelsens och valberedningens förslag.

 

Övrig information

Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, valberedningens förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg och på Bolagets webbplats www.slottsviken.se senast två veckor innan årsstämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Därtill kommer handlingarna att finnas tillgängliga på årsstämman för de aktieägare som är anmälda till årsstämman.

 

Upplysningar på stämman

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor kan göra det till Bolagets kontor med adress Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg.

 

Göteborg den 26 mars 2020
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997.