Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Information inför sammanläggning av aktier i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

13 maj 2022, 15.25 CEST

Årsstämman i Slottsviken beslutade per 22 april 2022 om sammanläggning av Bolagets aktier varigenom 20 befintliga aktier sammanläggs till en aktie. Styrelsen har därefter beslutat om avstämningsdag för sammanläggningen till den 24 maj 2022.

Sista dagen för handel av Bolagets aktier med befintliga ISIN-koder sker den 20 maj 2022, och första dagen för handel av Bolagets aktier med nya ISIN-koder sker således den 23 maj 2022. Nya ISIN-koder för respektive aktieslag enligt nedan:

AK A SE0018012403
AB B SE0018012411 

Aktieägare i Bolaget behöver inte vidta några åtgärder i anledning av sammanläggningen. De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 20 kommer att vederlagsfritt erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med 20.

På stämman beslutades även om en utjämningsemission i syfte att kunna genomföra sammanläggningen. Emissionen är registrerad hos Bolagsverket varefter Bolagets aktier av serie A har utökats med en aktie och Bolagets aktier av serie B har utökats med nio aktier varvid aktiekapitalet har utökats med en krona. Efter genomförd sammanläggning uppgår Bolagets aktier till totalt 1 692 746 stycken. Av dessa utgörs 234 050 av A-aktier och 1 458 696 av B-aktier med ett kvotvärde på två kronor vardera.

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.