Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-juni 2022

24 augusti 2022, 17.02 CEST

• Substansvärdet uppgick den 30 juni 2022 till 25,18 kr per aktie jämfört med 1,44 kr per aktie den 31 mars 2022, motsvarande 28,75 kr efter Bolagets sammanläggning av aktier.

• Koncernens nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 1 694 tkr (1 763 tkr andra kvartalet 2021).

•  Rörelseresultatet för kvartalet blev 221 tkr (-91). Resultat efter skatt blev 556 tkr (245). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 393 tkr (-104).

• Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,23 kr (0,00; motsvarande -0,06 kr efter Bolagets sammanläggning av aktier).

Resultat och ställning
Första halvårets intäkter uppgår till 3 388 tkr, (motsvarande period föregående år 3 078 tkr). För andra kvartalet uppgår intäkerna till  1 694 tkr, vilket är i nivå med föregående år (1 763). Rörelseresultatet fortsätter att förbättras och uppgick till 344 tkr första halvåret (-259). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 019 tkr (231). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 660 tkr (231).
Fastigheternas belåningsgrad, LTV, var per balansdagen 46 % (48). Soliditet baserad på substans uppgår till 50 % (50), (soliditet bokförda värden 42 % (40)).
Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.

Slottsviken fortsätter idogt arbetet med att investera i standardhöjande underhåll på fastigheterna vilket påverkar det redovisade resultatet. Fastighetsförbättringarna väntas på sikt bidra till en ökad hyresnivå och/eller lägre driftskostnader och som ett resultat därav med ökat fastighetsvärde.
Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Aktiernas substansvärde
Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 25,18 kr (1,39; motsvarande 27,80 samma period föregående år), vilket är 3,62 kr lägre än föregående kvartal. Hela förändringen är hänförlig till en lägre aktiekurs i Bolagets intressebolag Link Prop Investment AB.
Bokfört eget kapital per aktie var vid utgången av juni 2022 19,80 kr (0,93; motsvarande 18,60). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 19,40 kr (0,88; motsvarande 17,60), +41 %. Aktien handlas därmed till en rabatt mot substans om 23 % (37).

Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal.

Fastighetstuveckling
Slottsviken arbetar också aktivt med fastighetsutveckling. För närvarande driver Slottsviken två projekt; utveckling av radhus i bostadsrättsform i Skra Bro, Göteborg och utveckling av lägenheter och närcentrum vid Stensjön, Mölndal.

Förvaltning av överskottslikviditet
Slottsvikens överskottslikviditet förvaltas via samriskbolaget Klippörn ab. Slottsvikens ägarandel av Klippörn uppgår till 60 %. Samriskbolaget finansieras genom att samtliga delägare lånar in medel pro rata efter ägarandel vilka investeras i noterade aktier med fokus på, men inte uteslutande, fastighetsanknutna bolag.
Klippörns största innehav utgörs på balansdagen av Link Prop Investment med en ägarandel motsvarande 17 % varvid Klippörn utgör en av de största ägarna. Link Prop Investment äger och förvaltar 25 000 kvadratmeter i Linköping.

Årsstämma och sammanläggning av aktier
Bolaget förrättade årsstämma i april och beslutade om sammanläggning av Bolagets aktier. Sammanläggningen genomfördes i maj, där 20 aktier av vardera aktieslag sammalades till en aktie av vardera aktieslag. I samband med detta genomfördes ävensom om en utjämningsemission av tio aktier, motsvarande en halv ny aktie efter sammanläggningen. Jämförelsetalen i rapporten har justerats för att spegla sammanläggningen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Styrelsen bedömmer att inga väsentliga händelser att rapportera har inträffat efter periodens utgång.

Nytt datum för nästkommande rapport
Delårsrapport för januari-september kommer att publiceras den 10 november 2022.

Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 55 msek fördelade på 6 700 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Andelen lokaler för handel uppgår, fördelat på area, till 6 procent medan lokaler för verkstad och industri svarar för 76 procent och logistik 18 procent.

 

Kommande händelser
Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rap- porter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats ww.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com
Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Delårsrapport januari-september: 2022-11-10, observera nytt datum 
Bokslutskommuniké 2022: 2023-02-27

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se


Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2022.