Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-juni 2020

21 augusti 2020, 15.21 CEST

Januari-juni 2020 (januari-juni 2019)

Substansvärde per aktie 1,25 SEK (1,28)
Rörelseintäkt 3 387 TSEK (18 042)
Resultat efter skatt -532 TSEK (3 823)
Resultat per aktie -0,02 SEK (0,11)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
För andra kvartalet 2020 summeras koncernens intäkter till 1 618 TSEK (motsvarande period föregående år 5 293 TSEK). Resultat efter skatt uppgick till -227 TSEK (1 180). Jämförelsetalet för 2019 påverkas av intäkter av engångskarkatär. Nettoomsättningen sjönk något till 1 512 TSEK (1 558). Soliditeten per balansdagen för koncernen var 51 (57) % avseende substans och 45 (52) % avseende bokförda värden. Fastigheternas belåningsgrad var 47 (48) % baserat på verkligt värde. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.
Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas på sikt bidra till en ökad hyresnivå och ett ökat fastighetsvärde. 
Vad gäller bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Substansvärde
Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1,25 kr (1,28) kr vilket är något högre än tidigare kvartal under året. Förändringen hänförs främst till en positiv värdeutveckling i de värdepapper det samriskföretag Bolaget har ingått i för hantering av överskottslikviditet.
Bokfört eget kapital per aktie var vid den 30 juni 2020 0,97 kr (1,02 kr). Slutkurs för Bolagets aktie av serie b uppgick per balansdagen till 0,48 (0,585) kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 62 (54) %, och med 51 (43) % rabatt jämfört med bokfört värde.

Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal.

Covid-19
Bolaget följer nogsamt utvecklingen kring följderna av Covid-19-pandemin. Hitintills har effekterna för Bolaget varit begränsade genom de åtgärder som Bolaget har vidtagit.

Investering i samriskbolag
Slottsviken förvaltar sedan en tid överskottslikviditet i noterade värdepapper. I syfte att skapa en effektivare förvaltning till lägre kostnad har Slottsviken under perioden ingått i ett samriskbolag för att därigenom fortsätta förvalta överskottslikviditeten. Genom samriskbolaget bedöms också risken att minska samtidigt som samriskbolaget får tillgång till en större kapitalbas. Slottsviken inträdde i samriskbolaget via en emission där Slottsviken tecknade aktier för 137 TSEK varvid ägarandelen i samriskbolaget uppgår till 64 % och har därefter konsoliderats i Slottsvikenkoncernens balansräkning. I samband med emissionen flyttades också Slottsvikens befintliga investeringsportfölj i noterade värdepapper över till samriskbolaget. Övriga investerare delar förvaltningsbehov av överskottslikviditet. Den överskottslikviditet som från tid till annan finnes lånas in till samriskbolaget för att där investeras i noterade aktier med fokus på, men inte uteslutande, fastighetsanknutna bolag. Största innehav i samriskbolaget per rapportdagen utgörs av 161 000 aktier i Link Prop Investment motsvarande 11 %. Samriskbolaget kommer löpande att göra bedömningar över investeringar i noterade aktier där det bedöms finnas möjlighet till överavkastning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser bedöms ha inträffat efter periodens utgång.

VD har ordet
Kvartalet som följt får anses ha varit ett annorlunda kvartal. Covid-19-pandemin har i hög grad påverkat såväl världen i stort som de marknader där Slottsviken opererar. Även om Slottsvikens exponering mot de mest drabbade marknaderna besöks- och restaurangnäringen är begränsad har det ändå funnits en påverkan. Det får dock sägas att den totala påverkan för Slottsvikens del kunnat begränsas med hänsyn till de kostnadsminskande åtgärder som vidtagits.
Vi ser däremot att nyuthyrningen har minskat som en följd av pandemin. I en värld med stora osäkerhetsmoment kan det vara förståeligt att det är svårare att ta investeringsbeslut när exempelvis svensk arbetslöshet når rekordnivåer. Samtidigt syns också en ljusning på horisonten där optimismen försiktigt återfås. Även om även pandemin kommer att ha en inverkan även tredje kvartalet så är jag övertygad om att Slottsviken även framöver kommer att stå starkt.
Jakob Österberg, VD

Slottvikens verksamhet

Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 57 MSEK fördelade på 6 400 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Helårsekvivalenten avseende hyresintäkter summeras under perioden till 6 MSEK. Andelen lokaler för handel uppgår, fördelat på area, till 6 % medan lokaler för verkstad och industri svarar för 71 %, logistik 17 % samt produktion 6 %.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com
Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Delårsrapport januari-september: 2020–10–20
Bokslutskommuniké 2020: 2021–02–26

 
För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD

Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020.