Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Lackarebäck Holding AB justerar tidpunkten för redovisning av likvid för budpliktsbudet till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

22 mars 2019, 17.40 CET

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i framförallt Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Singapore, Taiwan, Brasilien eller Förenta staterna eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Lackarebäck Holding AB justerar tidpunkten för redovisning av likvid för budpliktsbudet till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) 

Som tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande den 22 mars 2019 har Lackarebäck Holding AB (”Lackarebäck”) lämnat ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) (”Slottsviken”) att överlåta samtliga A- och B-aktier i Slottsviken tillLackarebäck (”Erbjudandet”).

I syfte att påskynda utbetalningen av likvid för de aktieägare som väljer att acceptera Erbjudandet tidigt under acceptperioden justeras den preliminära tidpunkten för utbetalning av likvid på följande sätt: 

  • De aktieägare som väljer att acceptera Erbjudandet under acceptperiodens första två veckor (24 april 2019 – 7 maj 2019) kommer att få likvid utbetalad senast den 14 maj 2019. 
  • De aktieägare som väljer att acceptera Erbjudandet under acceptperiodens återstående två veckor (8 maj 2019 – 22 maj 2019) kommer att få likvid utbetalad senast den 29 maj 2019. 

I övrigt kvarstår den preliminära tidsplanen för Erbjudandet oförändrad, det vill säga erbjudandehandlingen beräknas offentliggöras den 23 april 2019 och acceptperioden beräknas löpa från den 24 april 2019 till den 22 maj 2019.

Ovanstående justerade tidsplan är preliminär och kan komma att ändras. Lackarebäck förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet, liksom att tidigarelägga eller senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

 

LACKAREBÄCK HOLDING AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Österberg
Tel +46(0)18-19 49 50
E-post: jakob.osterberg@lackareback.se

Lackarebäck Holding AB
Kyrkogatan 24
411 15 Göteborg
E-post: info@lackareback.se. 

Denna information är sådan information som Lackarebäck Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2019.