Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-mars 2014

26 maj 2014, 17.30 CEST

 Sammandrag första kvartalet (motsvarande period föregående år)

 - Substansvärde per aktie 1.11 kr (0.53 kr)
 - Rörelseintäkt 2 034 tkr (1 tkr)
 - Resultat efter skatt 1 tkr (-568 tkr)
 - Resultat per aktie 0.00 kr (-0.05 kr)

Perioden i korthet


Fastighetstransaktioner


Genom det helägda bolaget Slottsviken Fastighetsaktiebolag ingicks avtal om försäljning, via bolagsaffär, av ett mindre fastighetsbestånd i Tidaholms kommun; fastigheterna Tidaholm Varv 10:42, 43, 44, 46 och 47. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 784 kvadratmeter. Transaktionen ligger i linje med Bolagets strävan att fokusera koncernens fastighetsbestånd till stadsnära lägen. Resultatet ingår i posten Ränteintäkter och liknande poster i koncernredovisningen.

 

Resultat och ställning

Bolaget redovisar en ökad rörelseintäkt hänförlig till de fastighetsförvärv som tidigare genomförts. Inom affärsområde Life science minskade intäkterna, och förväntas fortsätta minska framöver. Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Årsstämma.


Den 11 april hölls årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag utsågs Kent Olsson och Bo Forsner till nya styrelseledamöter. Årsstämman biföll också styrelsens förslag att möjliggöra syntetiska återköp av egna aktier. Därtill bifölls förslag om bemyndigande för styrelsen att genomföra emission samt ändring av bolagsordningen jämte sedvanliga stämmobeslut. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 

Delårsrapport inklusive resultat- och balansräkning finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se samt på Bolagets webbplats www.conpharm.se

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

 

Om Conpharm:
Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Conpharm är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.