Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-september 2013

18 november 2013, 17.30 CET

Sammandrag koncern (motsvarande period föregående år)
- Omsättning tredje kvartalet 632 tsek (48 tsek), jan.–sep. 828 tsek (196 tsek)
- Resultat efter skatt tredje kvartalet -211 tsek (-250 tsek), jan.–sep. -1 147 tsek (-854 tsek)
- Resultat per aktie, tredje kvartalet -0,02 sek (-0,02 sek), jan.–sep. -0,09 sek (-0,06 sek)
- Likvida medel vid periodens slut inklusive checkkredit 551 tsek (2 420 tsek)

 

Verksamheten
Conpharm är ett investmentbolag med tre verksamhetsområden; Fastigheter, Life science och Värdepapper. Bolaget grundades 1983 och noterades som första bolag på AktieTorget 1997.

Affärsområden
Fastigheter. Genom helägda dotterbolag äger och förvaltar Conpharm fastigheter i stadsnära lägen. Det är styrelsens avsikt att fortsätta expandera inom affärsområde fastigheter genom fler fastighetsförvärv.
Life science. Conpharm erhåller royaltyintäkter från försäljning av Podofilox i USA. Intäkterna minskade under tredje kvartalet, hänförligt till minskad försäljning och ökat antal returer. Försäljningen väntas minska framöver.
Conpharm har avtal om intäkter på försäljning av råvara. Råvaruleveranserna varierar vanligtvis kraftigt över tid som en följd av inköps- och tillverkningsmönster hos kund. Ingen försäljning av råvara har skett under perioden.
Värdepapper. Conpharm investerar i värdepapper som en del i förvaltningen av den överskottslikviditet som från tid till annan uppstår. Några värdepappersinvesteringar har inte skett under kvartalet.

Väsentliga händelser under perioden
Investeringar. Fastigheten Kungälv Stationen 4 förvärvades. Fastigheten omfattar bostadslägenheter och kommersiella lokaler om totalt 1 252 kvm. Totala hyresintäkter uppgår till 1,7 msek per år. Åsatt fastighetsvärde är 22 msek.

Fastighetsdivision. Fastighetsverksamheten har strukturerats och samordnats i ett separat dotterbolag; Slottsviken Fastighetsaktiebolag. Ändringen åsyftar till att tydliggöra bolagets olika affärsområden och möjliggöra ytterligare förvärv.
Övrigt. Bolaget har lanserat en ny webbsida, vilken återfinns på adressen www.conpharm.se
Avtal har ingåtts med fondkommissionären Remium Nordic AB om likviditetsgaranti i bolagets aktie av serie B.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Investeringar. Genom det helägda dotterbolaget Slottsviken Fastighetsaktiebolag har fastigheten Malmö Julius 1 förvärvats. Fastigheten som är centralt belägen i Malmö uppfördes 2004 och omfattar kommersiella lokaler om totalt ca 3 054 kvm vilka i sin helhet är uthyrda till en myndighet. Totala hyresintäkter uppgår till 5,7 msek per år. Transaktionen genomfördes genom bolagstransaktion. Styrelsens bedömning är att förvärvet kommer att bidra positivt till Bolagets resultat. Efter förvärvet har Bolaget en samlad fastighetsportfölj om ca 5 500 kvm. Årliga hyresintäkter förväntas vara 8,2 msek.
Finansieringsbehov och finansiell ställning.
Bolaget har under årets första nio månader tagit huvuddelen av likvida medel i anspråk för finansiering av fastighetsförvärv. Efter förvärvet av fastigheten Malmö Julius 1 är Bolagets samlade soliditet låg. Det finansiella utrymmet för ytterligare fastighetsförvärv är för närvarande begränsat. I syfte att stärka Bolagets kapitalbas och möjliggöra fortsatt expansion genom fastighetsförvärv har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission.
Företrädesemission. Med stöd av bemyndigade från årsstämman den 12 april 2013 har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 11 284 970 B-aktier, motsvarande 6 093 833,80 kronor före emissionskostnader. Emissionen syftar, förutom till att stärka Bolagets kapitalbas, också till att ytterligare förbättra likviditeten i handeln med Bolagets B-aktier.
Bolagets Verkställande Direktör, samtliga styrelseledamöter och ett antal större ägare, inklusive de tre största ägarna, har lämnat bindande teckningsåtaganden att teckna sina andelar i emissionen fullt ut.
Teckning av nya aktier ska ske under perioden 18 november till den 29 november 2013. Teckningskursen är 0,54 öre. Varje aktie av serie A eller serie B ger rätt att teckna 1 ny aktie av serie B.
Emissionsmemorandum med fullständiga villkor, teckningssedlar och anvisningar kommer att publiceras senast i samband med att teckningstiden inleds på bolagets hemsida, www.conpharm.se och på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se

Särskilda risker
Strävandena att bygga upp en ny verksamhet inom fastighetsförvaltning kan komma att ta längre tid, bli mindre framgångsrik, eller kräva mer kapital än förutsett. Detta mot bakgrund av att Bolagets kapitalbehov i hög är grad beroende av framtida avkastning från förvärvade fastigheter. Då Bolaget delvis finansierar fastighetsförvärv med krediter med kort löptid med panträtt i fastigheter som säkerhet kan försämrade kreditvillkor från Bolagets kreditgivare komma att inverka menligt på Bolagets finansiella ställning och framtida intjäningsförmåga. Det kan inte heller garanteras att Bolaget kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital om behov skulle uppstå.

Kommande händelser
Bokslutskommuniké. Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.conpharm.se 
Rapporterna granskas ej av bolagets revisor. Bokslutskommuniké för 2013 kommer att publiceras 2014–02–24.
årsstämma. Preliminärt datum för årsstämma är 2014–04–11.


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

Om Conpharm:
Conpharm är ett investmentbolag med tre fokusområden; fastigheter, life science och värdepapper. Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor i Göteborg. Sedan 1997 är bolaget noterat på Aktietorget.