Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-mars 2018

24 maj 2018, 17.03 CEST

Delårsrapport januari-mars 2018 (januari-mars 2017)
Substansvärde per aktie, SEK 1,16 (1,12)
Rörelseintäkt, TSEK 1 826 (1 843)
Resultat efter skatt, TSEK -535 (-103)
Resultat per aktie, SEK -0,02 (0,00)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
Årets första kvartals hyresintäkter summeras vid balansdagen till 1 826 TSEK (1 843 TSEK motsvarande period föregående år). Resultat efter skatt uppgick för kvartalet till -535 TSEK (-103). I resultatet ingår avskrivningar med 481 TSEK (455). Rörelseresultatet för perioden var negativt, och uppgick till -315 TSEK (113). Soliditeten för koncernen beräknad på verkliga värden uppgår till 45 % per balansdagen den 31 mars 2018, och avseende bokförda värden 33 %. Fastigheternas belåningsgrad uppgår vid samma tidpunkt till 54 % baserat på verkligt värde. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i resultaträkningen, till skillnad från de bolag som tillämpar redovisningsprincipen IFRS. Resultatet belastas under kvartalet av kostnader för standardhöjande underhåll. Vad gäller bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Likviditetsgarant
Slottsviken har utsett Sedermera Fondkommission till ny likviditetsgarant för Bolaget. Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa priser på vardera köp- och säljsida i orderboken för Slottsvikens B-aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

Fastighetsförvaltning
Hyresintäkterna ökade något under kvartalet, i huvudsak hänförligt till årets indexreglerade hyreshöjningar. Dock minskar intäkterna jämfört med föregående års motsvarande period avhängt vakanser av industrilokaler. Uthyrning pågår för närvarande. Resultatet belastas också av kostnader för standardhöjande underhåll, ett led i att höja standarden i syfte att öka fastighetsvärdena. Bolaget överväger för närvarande en försäljning av fastigheten Stationen 4, i syfte att realisera kapital som en följd av de värdeökningar som tillkommit. 

Substansvärde
Substansvärdet förändrades inte under årets första kvartal och uppgår till 1,16 kr per aktie liksom föregående kvartal (1,16). Bokfört eget kapital var vid 31 mars 2018 0,69 kr per aktie (0,71). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 0,565 kr (0,54). Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 51 %, och med 24 % rabatt jämfört med bokfört värde.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Årsstämma
Vid Bolagets årsstämma den 19 april bemyndigades styrelsen att, liksom tidigare år, fram till nästa årsstämma att besluta om nyemission av såväl aktier av serie A och serie B, preferensaktier samt konvertibla skuldebrev. Därtill bemyndigades styrelsen möjligheten att genomföra syntetiska återköp av aktier.

Slottvikens verksamhet

Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 83 MSEK fördelade på 7 600 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Helårsekvivalenten avseende hyresintäkter summeras under perioden till 7,5 MSEK. Andelen bostäder uppgår, fördelat på area, till 14 procent medan lokaler för handel svarar för 6 procent, verkstad och industri 61 procent, samhälle och vård 3 procent samt logistik 16 procent.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webb www.slottsviken.se, samt på AktieTorgets webb www.aktietorget.se Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Delårsrapport januari-juni: 2018-08-23
Delårsrapport januari-september: 2018-11-22
Bokslutskommuniké 2018: 2019-02-27

En fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkning finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats aktietorget.se samt på Bolagets webbplats slottsviken.se

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.

---

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018.