Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-mars 2024

21 maj 2024, 17.30 CEST

• Substansvärdet uppgick den 31 mars 2024 till 35,91 kr per aktie jämfört med 35,64 kr per aktie den 31 december 2023.
• Koncernens intäkter uppgick under första kvartalet till 2 233 tkr (1 961 tkr första kvartalet 2023).
• Rörelseresultatet för kvartalet blev 406 tkr (378). Resultat efter skatt blev 643 tkr (529). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 445 tkr (300).
• Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick för kvartalet till 0,26 kr (0,18 kr).

 

Perioden i korthet

Resultat och ställning 
Substansvärdet har under årets första kvartal ökat med 0,27 kr per aktie och uppgår vid balansdagen till 35,91 kr vilket motsvarar en ökning på 1 %. På tolvmånadersbasis har substansvärdet ökat med 17,9 %. Negativ kursutveckling i Bolagets investering i Link Prop Investment påverkar substansvärdet negativt emedan högre fastighetsvärden bidrar positivt till ett ökat substansvärde.
   Intäkterna för årets första tre månader uppgick till 
2 233 tkr vilket är 247 tkr högre första kvartalet föregående år trots ett mindre fastighetsbestånd. 
   Rörelseresultatet för sista kvartalet uppgick till 406 tkr, en förbättring med 28 tkr gentemot motsvarande kvartal föregående år. Även resultat efter skatt förbättras och kvartalet summeras till 643 tkr (529 tkr). Efter avdrag för minoritetsintresse uppgick resultatet hänförligt till Bolagets aktieägare till 445 tkr (300 tkr). 
   Koncernens soliditet avseende substansvärden var per utgången av kvartalet 65 % (54 % motsvarande kvartal 2023). Koncernens soliditet avseende bokförda värden 54 % (42 %). 
   Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Finansiering
Fastigheternas belåningsgrad, LTV, var per utgången av året 29 % jämfört med 30 % vid utgången av föregående kvartal. Slottsviken har därmed en låg skuldsättning i förhållande till fastigheternas värde vilket ger en stabil grund för att hantera räntekostnader och är en bra bas för fortsatt expansion. Per balansdagen låg genomsnittsräntan för Slottsvikens fastighetskrediter på 7 % (7 % vid utgången av föregående kvartal). Efter kvartalets utgång har genomsnittsräntan minskat.

Aktiernas substansvärde 
Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 35,91 kr (30,45 kr motsvarande balansdag föregående år, +17,9 % på helårsbasis). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 17,80 kr (20,50 kr), -13,2 % för helåret. Aktien handlas därmed till en rabatt mot substans om 50 % (33 %).

Fastighetsförvaltning
Per balansdagen har samtliga fastigheter varit fullt uthyrda och den ekonomiska vakansgraden är för närvarande noll. Hyresavtalen är också fullt ut inflationsjusterade gentemot Konsumentprisindex. Genomsnittlig återstående avtalslängd för hyresavtalen, viktat efter avtalade hyresintäkter, WAULT, är per balansdagen 2,6 år (2,5 år vid utgången av föregående kvartal). Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera befintliga fastigheter. 

Fastighetsutveckling
Slottsviken arbetar också aktivt med fastighetsutveckling. För närvarande driver Slottsviken två projekt; utveckling av radhus i bostadsrättsform i Skra Bro, Göteborg och utveckling av lägenheter och närcentrum vid Stensjön, Mölndal. 

Förvaltning av överskottslikviditet
Slottsvikens överskottslikviditet förvaltas via samriskbolaget Klippörn AB. Slottsvikens ägarandel av Klippörn uppgår till 60 %. Samriskbolaget finansieras genom att samtliga delägare lånar in medel pro rata efter ägarandel vilka investeras i noterade aktier med fokus på, men inte uteslutande, fastighetsanknutna bolag. Klippörns största innehav utgörs på balansdagen av Link Prop Investment med en ägarandel motsvarande 17 % varvid Klippörn utgör en av de största ägarna. Link Prop Investment äger och förvaltar 25 000 kvadratmeter i Linköping och har en belåningsgrad på 33 %.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

   Bolaget har under april ingått avtal om förvärv, via bolagsaffär, av fastigheten Mellby 4:76 i Partille, belägen i omedelbar närhet till Slottsvikens befintliga fastigheter i Partille. Hyresvärdet uppgår till 6 MSEK med en uthyrningsgrad om 97 %. Åsatt fastighetsvärde i transaktionen är 49 MSEK. Som en del av finansieringen av förvärvet har styrelsen med stöd av bemyndigande från stämma beslutat om riktade kontantemissioner om cirka 5,8 MSEK bestående av 307 254 nya aktier. En del av emissionen, motsvarande cirka 4,8 MSEK av emissionslikviden, är dock villkorad av efterföljande godkännande av bolagsstämma.

Kommande händelser
 
Delårsrapporter 
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com 
   Rapporterna granskas ej av bolagets revisor. 

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum: 

Delårsrapport januari-juni: 2024-08-23
Delårsrapport januari-september: 2024-11-21
Bokslutskommuniké 2024: 2025-02-27 

Årsstämma
Bolagets årsstämma kommer att hållas 2024-05-24, kallelse har publicerats i Post och Inrikes Tidningar, på Bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com
 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se


Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 21 maj 2024.