Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-mars 2020

22 maj 2020, 17.31 CEST

Januari-mars 2020 (januari-mars 2019)

Substansvärde per aktie 1,22 SEK (1,27 SEK)
Rörelseintäkt 1 769 TSEK (12 749 TSEK)
Resultat efter skatt -305 TSEK (2 644 TSEK)
Resultat per aktie -0,01 SEK (0,08 SEK)

Perioden i korthet

Resultat och ställning

För första kvartalet 2020 summeras koncernens intäkter till 1 769 TSEK (motsvarande period föregående år 12 749 TSEK). Resultat efter skatt uppgick till -305 TSEK (2 644) . Föregående års kvartals redovisning påverkades av engångsintäkter. Soliditeten per balansdagen för koncernen var 56 (56) % avseende substans och 51 (49) % avseende bokförda värden. Fastigheternas belåningsgrad var 48 (48) % baserat på verkligt värde. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.

Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas på sikt bidra till en ökad hyresnivå. Vad gäller bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. Substansvärde Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1,22 kr (1,27) kr vilket är lika föregående kvartal. Förändringen mot föregående års period hänförs till ökade kostnader kopplade till förbättringsarbeten på nuvarande fastighetsbestånd samt en försiktighetsåtgärd i form av nedskrivning av substansvärdet med hänsyn till vakanser i två av Bolagets fastigheter. Bokfört eget kapital per aktie var vid den 31 mars 2020 0,98 kr (0,99 kr). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 0,48 (0,63) kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 61 (51) %, och med 51 (37) % rabatt jämfört med bokfört värde.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal. 

Väsentliga händelserefter periodens utgång

Slottsviken förvaltar sedan en tid överskottslikviditet i noterade värdepapper. I syfte att skapa en effektivare förvaltning till lägre kostnad har Slottsviken ingått i ett samriskbolag för att därigenom fortsätta förvalta överskottslikviditeten. Genom samriskbolaget bedöms också risken att minska samtidigt som samriskbolaget får tillgång till en större kapitalbas. Slottsviken inträdde i samriskbolaget via en emission där Slottsviken tecknar aktier för 137 tkr varvid ägarandelen i samriskbolaget beräknas uppgå till 64 % och därefter konsolideras i Slottsviken-koncernens balansräkning. I samband med emissionen flyttades också Slottsvikens befintliga investeringsportfölj i noterade värdepapper över till samriskbolaget. Övriga investerare delar förvaltningsbehov av överskottslikviditet. Den överskottslikviditet som från tid till annan finnes lånas in till samriskbolaget för att där investeras i noterade aktier med fokus på, men inte uteslutande, fastighetsanknutna bolag. Största innehav i samriskbolaget per rapportdagen utgörs av 156 000 aktier i Link Prop Investment motsvarande 10,6%. Samriskbolaget kommer löpande att göra bedömningar över investeringar i noterade aktier där det bedöms finnas möjlighet till överavkastning.

VD har ordet

Med en pågående pandemi i världen så har Slottsviken under dessa förutsättningar klarat sig lindrigt undan hittintills. Bolagets exponering mot sällanköpshandel och restaurang är låg samtidigt som Slottsviken har en låg belåningsgrad på fastighetsinnehavet. Utmaningen för Slottsviken är nyuthyrning av vakanta lokaler där vi ser att aktiviteten är lägre än normalt. Bolaget har dock vidtagit åtgärder i syfte att minska kostnader samtidigt som utvecklingen följs nogsamt och beredskap hålls för att anpassa verksamheten för fall att omvärldsfaktorer så kräver. Icke för ty fortsätter alltjämt strävan efter att öka bolagets substansvärde, vilket är det övergripande målet för Slottsvikens verksamhet. Detta sker genom investeringar i befintliga fastigheter, genom förvärv av nya fastigheter och genom en aktiv förvaltning av överskottslikviditet.
Jakob Österberg, VD

Slottvikens verksamhet

Fastighetsbestånd

Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 57 msek fördelade på 6 400 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Andelen lokaler för handel uppgår, fördelat på area, till 6 procent medan lokaler för verkstad och industri svarar för 71 procent, logistik 17 procent samt produktion 6 %.

Kommande händelser
Delårsrapporter Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se 
samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com Rapporterna granskas ej av bolagets revisor. Rapporterna kommer att publiceras på 
följande datum:
Delårsrapport januari-juni 2020–08–21
Delårsrapport januari-september 2020–10–20
Bokslutskommuniké 2020    2021–02–26
 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 22 maj 2020.