Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Bokslutskommunike 2015

26 februari 2016, 16.58 CET

Sammandrag fjärde kvartalet 2015 (föregående kvartal)
 - Substansvärde per aktie 1.13 kr (1.08 kr)
 - Rörelseintäkt 2 098 tkr (1 604 tkr)
 - Resultat efter skatt -111 tkr (-699 tkr)
 - Resultat per aktie 0.00 (-0.03 kr)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
Rörelseintäkten under tredje kvartalet uppgick till 2 098 tkr jämfört med 732 tkr samma period 2014. Intäktsökningen är i huvudsak hänförlig till koncernens större fastighetsinnehav, i linje med Slottsvikens strategi att expandera. Resultatet för kvartalet uppgår till -111 tkr (-478 tkr). I resultatet ingår avskrivningar om -535 tkr (-125 tkr).

Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Fastighetsförvärv
Slottsviken har, via bolagsaffär, förvärvat fastigheten Kungälv Verkmästaren 4, med åsatt fastighetsvärde om 18 mkr. Fastigheten belägen centralt i Kungälv och hela fastigheten hyrs av ett statligt bolag. Hyresintäkterna uppgår till 1,3 mkr per år. Byggnaden uppfördes år 2008 med en area om 1200 kvm. Bolaget är konsoliderat i koncernredovisningen från och med den 1 oktober 2015.

Slottsviken förvärvade under tredje kvartalet industrilokaler i Partille med objektsvärde om 31,5 mkr. Efter påkallad omförhandling av förvärsavtalen har en reducering av köpeskillingen överenskommits. Omförhandlingen innebär att bolagets skulder minskar med 6 mkr varvid bolagets anläggningstillgångar reduceras med motsvarande belopp. Förändringen påverkar inte bolagets resultat, eget kapital eller substansvärde.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen bedömer att det efter periodens utgång inte har inträffat några väsentliga händelser att rapportera.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på Bolagets webbplats www.slottsviken.se. Rapporterna granskas ej av Bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
2016-05-17 Delårsrapport för första kvartalet 2016
2016-08-23 Delårsrapport för andra kvartalet 2016
2016-11-15 Delårsrapport för tredje kvartalet 2016
2017-02-23 Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2016

Bolagsstämma
Bolagets årsstämma kommer att hållas 2016-04-12 på World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg. Kallelse till årsstämma kommer att publiceras i Post och Inrikes tidningar, på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se.

Fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkningar finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se samt på Bolagets webbplats www.slottsviken.se

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.