Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-september 2021

29 oktober 2021, 16.27 CEST

- Substansvärdet uppgick den 30 september 2021 till 1,44 kr per aktie jämfört med 1,39 kr per aktie den 31 juni 2021.
- Koncernens nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till 1 450 tkr (1 741 tkr tredje kvartalet 2020).
- Rörelseresultatet för kvartalet blev 119 tkr (60). Resultat efter skatt blev 453 tkr (168). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 257 tkr (39).
- Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,01 kr (0,00).

Perioden i korthet
Resultat och ställning
Årets tredje kvartals intäkter summeras till 1 450 tkr (motsvarande period föregående år 1 741 tkr). Omsättningen på verkas något av högre vakans, men större delen av vakanserna är kontrakterade med hyresgäster och hyresintäkterna väntas öka något under fjärde kvartalet.
Trots lägre omsättning ökade rörelseresultatet till 119 tkr (60). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 453 tkr (168). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 257 tkr (39).
Fastigheternas belåningsgrad, LTV, var per balansdagen 47 % (46) . Soliditet baserad på substans 41 % (45), (soliditet bokförda värden 52 % (45)).
Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.
Slottsviken fortsätter alltjämt arbetet med att investera i standardhöjande underhåll på fastigheterna vilket påverkar det redovisade resultatet. Fastighetsförbättringarna väntas på sikt bidra till en ökad hyresnivå och/eller lägre driftskostnader och som ett resultat därav med ökat fastighetsvärde.
Vad gäller bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.


Aktiernas substansvärde
Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1,44 kr (1,30), en ökning med 0,05 kr jämfört med föregående kvartal.
Bokfört eget kapital per aktie var vid utgången av tredje kvartalet 2021 0,94 kr (0,97). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 1,135 kr (0,55), +106 %. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 21 % (58).


Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och
standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal.


Covid-19
Bolaget följer nogsamt utvecklingen kring följderna av Covid-19-pandemin. Hitintills har effekterna för Bolaget varit begränsade genom de åtgärder som Bolaget har vidtagit för att minska kostnader.


Förvaltning av överskottslikviditet
Slottsvikens överskottslikviditet förvaltas via ett samriskbolag i noterade aktier med fokus på, men inte uteslutande, fastighetsanknutna bolag. Största innehav utgörs på balansdagen av 250 000 aktier i Link Prop Investment motsvarande 17 %.


Byte av huvudansvarig revisor
Vid årsstämman valdes KPMG AB till revisionsbolag med Sven Cristea som huvudansvarig revisor. Cristea har emellertid efter årsstämman avslutat sin anställning hos revisionsbolaget varefter Slottsvikens styrelse i samråd med KPMG beslutat att utse Daniel Haglund till ny huvudansvarig revisor. Haglund är partner på KPMG och är auktoriserad revisor samt medlem i FAR.


Nytt antal aktier och röster
Under perioden har 13 587 A-aktier konverterats till B-aktier, så kallad omstämpling. Omstämplingen registrerades av Bolagsverket den 2 augusti och meddelades marknaden samma dag. Efter omstämplingen har Slottsviken 4 680 999 A-aktier och 29 173 911 B-aktier utestående. Det totala antalet röster uppgår till 75 983 901. Det totala antalet utestående aktier är oförändrat och uppgår till 33 854 910.


Slottvikens verksamhet
Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 55 msek fördelade på 6 700 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Andelen lokaler för handel uppgår, fördelat på area, till 6 procent medan lokaler för verkstad och industri svarar för 76 procent och logistik 18 procent.


Kommande händelser
Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com
Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.
Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Bokslutskommuniké 2021: 2022-02-25


Årsstämma
Bolagets årsstämma planeras att hållas 2022-04-22, kallelse kommer att publiceras i Post och Inrikes Tidningar, på Bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com

 

 

 

För mer information kontakta:

Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

 

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021.