Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Kallelse till årsstämma i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

22 mars 2018, 08.29 CET

Aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma den 19 april 2018 klockan 15:00 i World Trade Center, Mässans Gata 10, Göteborg. Rösträttsregistrering och fika från klockan 14:30.

Anmälan
Aktieägare i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) (”Slottsviken” och/eller ”Bolaget”) som önskar deltaga på årsstämman skall
dels              vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast 2018-04-13, och
dels              anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 2018-04-13 klockan 15:

 • per post till Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg,
 • per telefon till 018-19 49 50, eller
 • per e-post till info@slottsviken.se

Vid anmälan skall aktieägarens (och, i förekommande fall, ombudets) namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, antal aktier som företräds samt eventuella biträden som skall deltaga anges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och i annat fall företes vid ankomst till stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.slottsviken.se. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara genomförd senast 2018-04-13, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Redogörelse av verkställande direktören.
 7. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2017.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Beslut i anledning av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Val av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, antalet revisorer och revisorssuppleanter samt av antalet valberedningsledamöter.
 12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
 13. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.
 14. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er eller revisionsbolag med huvudansvarig revisor.
 15. Val av ledamöter till valberedningen.
 16. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission.
 17. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.
 18. Beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan.
 19. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

Beträffande punkt 10
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.

Beträffande punkt 11-15
Valberedningen förslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter. Omval föreslås av ledamöterna Peter Hamnebo, Jakob Österberg, Berit Nilsson och Fredrik Österberg. Peter Hamnebo föreslås fortsätta som styrelsens ordförande. Ledamoten David Rönnegard har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamot oförändrat skall utgå med ett inkomstbasbelopp, motsvarande 62 500 kronor. Arvode till styrelsens ordförande föreslås oförändrat utgå med två inkomstbasbelopp, motsvarande 125 000 kronor. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning eller motsvarande skall dock inte erhålla styrelsearvode.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget BDO med Katarina Eklund som ny huvudansvarig revisor att väljas för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Katarina Eklund är auktoriserad revisor och medlem av FAR.

Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår årsstämman att till valberedning inför årsstämman 2019 utses Peter Hamnebo (sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson, Fredrik Österberg och Daniel Stensiö.

Beträffande punkt 16
På sedvanligt sätt föreslås styrelsen bemyndigas att besluta om emission av preferensaktier, stamaktier och/eller konvertibler. Syftet är att stärka Bolagets ställning till gagn för aktieägarna och ge Bolaget möjlighet att finansiera framtida fastighetsförvärv.

Beträffande punkt 17
I likhet med föregångna år föreslås också stämman bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp. Möjligheten till återköp, i kombination med möjligheterna till nyemission, bedöms ge Bolaget flexibilitet att anpassa sin kapitalstruktur utifrån över tiden skiftande marknadsförhållanden.

Övrig information

Handlingar
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, valberedningens förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg och på Bolagets webbplats www.slottsviken.se senast två veckor innan årsstämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Därtill kommer handlingarna att finnas tillgängliga på årsstämman för de aktieägare som är anmälda till årsstämman.

Upplysningar på stämman
Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor kan göra det till Bolagets kontor med adress Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg.

Göteborg den 22 mars 2018
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Styrelsen

Läs mer om årsstämman här:

https://www.slottsviken.se/sv/investerare_press/arsstamma-2018