Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-mars 2021

21 maj 2021, 16.40 CEST

Januari – mars 2021 (januari-mars 2020)

Substansvärde per aktie, SEK:  1,32 (1,22)
Rörelseintäkt, TSEK:  1 314 (1 769)
Rörelseresultat, TSEK:  -168 (-188)
Resultat efter skatt, TSEK:  -14 (-305)
Resultat per aktie, SEK:  0,00 (-0,01)

Perioden i korthet
Resultat och ställning
För första kvartalet 2021 summeras koncernens intäkter till 1 314 TSEK (motsvarande period föregående år 1 769 TSEK). Resultat efter skatt uppgick till -14 (-305) TSEK . Soliditeten per balansdagen för koncernen var 49 (56) % avseende substans och 41 (51) % avseende bokförda värden. Fastigheternas belåningsgrad var 49 (48) % baserat på verkligt värde. Såväl intäkter som rörelseresultat påverkas av lägre hyresintäkter hänförligt till en högre vakansgrad. Större delen av vakanserna är kontrakterade med hyresgäster, och hyresintäkterna väntas öka gradvis under innevarande år. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.
Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas på sikt bidra till en ökad hyresnivå.

Vad gäller bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Substansvärde
Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1,32 (1,22) kr vilket är något högre än föregående kvartal.
Bokfört eget kapital per aktie var vid den 31 mars 2021 0,94 (0,98) kr. Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 0,75 (0,48) kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 43 (61) %, och med 20 (51) % rabatt jämfört med bokfört värde.

Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal.

Covid-19
Bolaget följer nogsamt utvecklingen kring följderna av Covid-19-pandemin. Hitintills har effekterna för Bolaget varit begränsade genom de åtgärder som Bolaget har vidtagit för att minska kostnader.

Förvaltning av överskottslikviditet
Slottsvikens överskottslikviditet förvaltas via ett samriskbolag i noterade aktier med fokus på, men inte uteslutande, fastighetsanknutna bolag. Största innehav utgörs på balansdagen av 247 836 aktier i Link Prop Investment motsvarande 17 %.

Avnotering av Bolagets A-aktier
Sista handelsdag för Bolagets aktie av serie a var den 5 februari, mot bakgrund av att Spotlight kunnat konstatera att A-aktien inte längre uppfyllde noteringskraven. Därefter riktades ett erbjudande om omstämpling av onoterade A-aktier till noterade B-aktier. 364 414 aktier omstämplades.

Koncernförhållanden
Bolaget är från och med den 25 mars 2021 ett dotterbolag till Lackarebäck Holding AB vars röstandel i Bolaget uppgår till cirka 52,15 procent.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Årsstämma förrättades den 21 april. I övrigt bedöms att inga väsentliga händelser inträffat efter periodens utgång.

VD har ordet
Ännu ett kvartal med global pandemi har passerats. Slottsviken påverkas av detta precis som de många andra bolag, för Slottsvikens del så märks det av genom att det har varit svårare att hyra ut vakanta lokaler. Sakteliga har dock vakanta lokaler kontrakterats varefter det ger vid handen att hyresintäkterna kommer att följa efter med en viss fördröjning. Trots de lägre intäkterna detta kvartal jämfört med föregående år så är rörelseresultatet likvärdigt. Detta genom de kostnadsminskande åtgärder som har vidtagits. Även förvaltningen av överskottslikviditet i framför allt noterade aktier i fastighetsanknutna bolag bidrar till såväl resultat som substansvärdesökning. Slottsvikens syfte är ju som bekant att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde.

Jakob Österberg, VD

Slottvikens verksamhet
Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 55 msek fördelade på 6 800 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Andelen lokaler för handel uppgår, fördelat på area, till 6 procent medan lokaler för verkstad och industri svarar för 76 procent och logistik 18 procent.

Kommande händelser
Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com
Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Delårsrapport januari-juni: 2021–08–20
Delårsrapport januari-september: 2021–10–29
Bokslutskommuniké 2021: 2022–02–25

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 21 maj 2021.