Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-mars 2022

19 maj 2022, 17.22 CEST

Substansvärdet uppgick den 31 mars 2022 till 1,44 kr per aktie jämfört med 1,44 kr per aktie den 31 december 2021.
 
Koncernens nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 1 694 tkr (1 314 tkr första kvartalet 2021). 

Rörelseresultatet för kvartalet blev 123 tkr (-168). Resultat efter skatt blev 462 tkr (-14). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 267 tkr (-133). 

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,01 kr (0,00). 

 

Resultat och ställning
Årets första kvartals intäkter uppgår till 1 694 tkr (motsvarande period föregående år 1 314 tkr). Omsättningen är något högre än föregående kvartal hänförligt till lägre vakanser.
Rörelseresultatet förbättrades till 123 tkr (-168). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 600 tkr (-14). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 267 tkr (-133).
Fastigheternas belåningsgrad, ltv, var per balansdagen 47 % (49). Soliditet baserad på substans uppgår till 51 % (49), (soliditet bokförda värden 42 % (41)).
Värdeförändring av fastighetsportföljen reddovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.

Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal.

Fastighetstuveckling
Slottsviken arbetar också aktivt med fastighetsutveckling. För närvarande driver Slottsviken två projekt; utveckling av radhus i bostadsrättsform i Skra Bro, Göteborg och utveckling av lägenheter och närcentrum vid Stensjön, Mölndal.

Förvaltning av överskottslikviditet
Slottsvikens överskottslikviditet förvaltas via samriskbolaget Klippörn ab. Slottsvikens ägarandel av Klippörn uppgår till 60 %. Samriskbolaget finansieras genom att samtliga delägare lånar in medel pro rata efter ägarandel vilka investeras i noterade aktier med fokus på, men inte uteslutande, fastighetsanknutna bolag.

Klippörns största innehav utgörs på balansdagen av Link Prop Investment med en ägarandel motsvarande 17 % varvid Klippörn utgör en av de största ägarna. Link Prop Investment äger och förvaltar 25 000 kvadratmeter i Linköping med ett fastighetsvärde om 493 mkr, där de största hyresgästerna utgörs av Ericsson och Veoneer.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Årsstämma
Slottsviken förrättade årsstämma den 22 april.

Sammanläggning av aktier
På årsstämman beslutades om sammanläggning av Bolagets aktier, där 20 aktier av vardera aktieslag sammaläggs till en aktie av vardera aktieslag. I syfte att genomföra sammanläggningen beslutades ävensom om en utjämningsemission av tio aktier. Avstämningsdag för sammanläggningen är den 24 maj 2022, och första dag för handel efter sammanläggningen inträffar således dagen före, den 23 maj.

Aktieägare i Bolaget behöver inte vidta några åtgärder i anledning av sammanläggningen. De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 20 kommer att vederlagsfritt erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med 20.

Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 55 msek fördelade på 6 700 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Andelen lokaler för handel uppgår, fördelat på area, till 6 procent medan lokaler för verkstad och industri svarar för 76 procent och logistik 18 procent.

 

Kommande händelser
Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rap- porter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com
Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Delårsrapport januari-juni: 2022-08-24 
Delårsrapport januari-september: 2022-10-28 
Bokslutskommuniké 2022: 2023-02-27

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022.