Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Bokslutskommunike 2016

23 februari 2017, 17.20 CET

Substansvärde per aktie 1,11 SEK (1,08 föregående kvartal)

Oktober-december 2016 (oktober-december 2015)
Rörelseintäkt 1 726 TSEK (2 098)
Resultat efter skatt -294 TSEK (-111)
Resultat per aktie -0,01 SEK (0,00)

Januari-december 2016 (januari-december 2015)
Rörelseintäkt 7 598 TSEK (4 922)
Resultat efter skatt -1 225 TSEK (-1 767)
Resultat per aktie -0,04 SEK (-0,08)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
För perioden oktober till december 2016 uppgick intäkterna till 1 726 TSEK (1 942 TSEK för perioden juli-september 2016). Rörelseresultatet uppgick till -102 TSEK (-397). I rörelseresultatet ingår avskrivningar med 620 TSEK (413). Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -294 TSEK (-397), motsvarande -0,01 kr per aktie (-0,01). 
För helåret 2016 uppgick intäkterna till 7 598 tsek (4 922) Ökningen för helåret om 54 % är i huvudsak hänförlig till ökade hyresintäkter jämte koncernens större fastighetsinnehav, i linje med Slottsvikens strategi att expandera. Rörelseresultatet för helåret uppgick till -213 TSEK (-1 068). I rörelseresultatet ingår avskrivningar om 1 937 TSEK (1 040). Resultat efter skatt uppick till -1 225 TSEK (-1 767), motsvarande -0,04 kr per aktie (-0,08) Värdeförändring av fastigheterna redovisas inte i resultatet. Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Substansvärde
Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet ökade under kvartalet med 0,03 kr per aktie till 1,11 kr (1,08), en ökning om 3 %. Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 0,55 kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 50 %. Fastighetsportföljen värderas till vid utgången av kvartalet till 80 MSEK. Med hänsyn till den redovisningsprincip som Bolaget använder, K3, redovisas inte värdeförändringar i resultaträkningen. Detta till skillnad från de fastighetsbolag som väljer att redovisa enligt IFRS.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Styrelsen bedömer att inga väsentliga händelser att rapportera föreligger efter periodens utgång.

Utdelning
Slottsvikens styrelse föreslår årsstämman 2017 att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret 2016.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats slottsviken.se, samt på AktieTorgets webbplats aktietorget.se Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum: 
Delårsrapport jan.-mars 2017: 2017-05-16
Delårsrapport jan.-juni 2017: 2017-08-22
Delårsrapport jan.-sept. 2017: 2017-11-14
Bokslutskommuniké 2017: 2018-02-27

Årsstämma
Bolagets årsstämma kommer att hållas 2017-04-24 på World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg. Kallelse till årsstämma kommer att publiceras i Post och Inrikes Tidningar, på bolagets webbplats slottsviken.se samt på AktieTorgets webbplats aktietorget.se

En fullständig bokslutskommuniké inklusive resultat- och balansräkning finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats aktietorget.se samt på Bolagets webbplats slottsviken.se

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.

---

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017.