Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-mars 2015

26 maj 2015, 16.47 CEST

Sammandrag första kvartalet (motsvarande period föregående år)

- Substansvärde per aktie 0.99 kr (1.11 kr)
- Rörelseintäkt 541 tkr (2 034 tkr)
-
 Resultat efter skatt -652 tkr (1 tkr)
-
 Resultat per aktie -0.03 kr (0.00 kr)

Perioden i korthet
Resultat och ställning
Slottsvikenkoncernen redovisar en underliggande rörelseintäkt i linje med föregående kvartal. Inom affärsområde life science minskade intäkterna, och förväntas fortsätta minska framöver. Bolagets balansräkning är stark tack vare fastighetsavyttringar under 2014. En god soliditet i kombination med betryggande likviditet ger flexibilitet för framtida förvärv inom Slottsvikenkoncernen. Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

 

Årsstämma

Vid bolagets årsstämma den 27 mars 2015 bemyndigades styrelsen genomföra nyemission, och möjlighet infördes i bolagsordningen att ge ut preferensaktier. Genom bolagsordningsändringen har bolaget ny firma; Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), vilken väntas bli registrerad hos Bolagsverket inom kort. Till nya styrelseledamöter valdes David Rönnegard och Tony Tonicton. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
I enlighet med bolagsordningens bestämmelser om omvandlingsförbehåll har ägare av totalt 15 598 A-aktier hos styrelsen begärt omvandling av A-aktier till B-aktier, så kallad omstämpling. Efter omstämplingen, som har registrerats hos Bolagsverket, uppgår antalet A-aktier i bolaget med tio röster per aktie till 5 059 000 och antalet B-aktier med en röst per aktie till 17 510 940. Det nya totala antalet röster uppgår därmed till 68 100 940. Det totala antalet utgivna och utestående aktier i bolaget efter omstämplingen är oförändrat och uppgår till 22 569 940.
I övrigt bedömer styrelsen att det efter periodens utgång inte inträffat några väsentliga händelser att rapportera.

 

Kommande händelser
Delårsrapporter. Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats. Rapporterna granskas ej av bolagets revisor. Delårsrapport för andra kvartalet 2015 kommer att publiceras 2015–08–25, och för tredje kvartalet 2015–11–25. Bokslutskommuniké för 2015 kommer att publiceras 2016–02–26. 

 

Fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkningar finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se samt på Bolagets webbplats www.conpharm.se


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

 

Om Conpharm:
Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Conpharm är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna