Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-juni 2013

30 augusti 2013, 08.04 CEST

Sammandrag koncern 2013 (motsvarande period 2012)

Omsättning, andra kvartalet 195 tsek (120 tsek)
Omsättning, första halvåret 196 tsek (149 tsek)
Resultat efter skatt, andra kvartalet -369 tsek (-330 tsek)
Resultat efter skatt, första halvåret -937 tsek (-603 tsek)
Resultat per aktie, andra kvartalet -0,03 sek (-0,03 sek)
Resultat per aktie, första halvåret -0,09 sek (-0,06 sek)
Likvida medel vid periodens slut inklusive checkkredit 1 643 tsek (2 616 tsek)

Verksamheten
Conpharm är ett investmentbolag med tre verksamhetsområden; Life sience, Fastigheter och Värdepapper. Bolaget grundades 1983 och noterades som första bolag på Aktietorget 1997.

Affärsområden
Life science. Conpharm erhåller royaltyintäkter från försäljning av Podofilox i USA. Intäkterna ökade något under andra kvartalet men väntas på längre sikt sjunka. Intäktsökningen är hänförlig till ökad försäljning och minskade returer. Conpharm har avtal om intäkter på försäljning av råvara. Råvaruleveranserna varierar vanligtvis kraftigt över tid som en följd av inköps- och tillverkningsmönster hos kund. Ingen försäljning av råvara har skett under första halvåret innevarande år.
Fastigheter. Genom helägda dotterbolag äger och förvaltar Conpharm fastigheter i stadsnära lägen. Det är styrelsens avsikt att fortsätta expandera inom affärsområde Fastigheter genom fler fastighetsförvärv.
Värdepapper. Conpharm investerar i värdepapper som en del i förvaltningen av den överskottslikviditet som från tid till annan uppstår. Några värdepappersinvesteringar har inte skett under kvartalet.

Väsentliga händelser under perioden
Investeringar. Under andra kvartalet slutfördes fastighetsförvärv, vilket ökat koncernens anläggningstillgångar med cirka 9 miljoner kronor och bidrog positivt till koncernens resultat.
Årsstämma. 2013–04–12 hölls årsstämma. Tony Tonicton valdes till ny styrelseledamot i enlighet med valberedningens förslag. Stämman biföll förslag till ny bolagsordning och bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission.
Åternotering. Efter godkännande från Aktietorget åternoterades bolaget på ordinarie lista 2013–06–28, efter att tillfälligt ha varit noterat på observationslista. Memorandum finns tillgängligt på bolagets webbplats,www.conpharm.se samt på Aktietorgets webbplats, www.aktietorget.se

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Investeringar. 2013-07-01 förvärvades fastigheten Kungälv Stationen 4. Fastigheten omfattar bostadslägenheter och kommersiella lokaler om totalt 1 252 kvm. Totala hyresintäkter uppgår till 1,7 msek per år. Åsatt fastighetsvärde är 22 msek.
Fastighetsdivision. Efter periodens utgång har arbete påbörjats med att strukturera och samordna fastighetsverksamheten i ett separat dotterbolag; Slottsviken Fastighetsaktiebolag. Ändringen åsyftar till att tydliggöra bolagets olika affärsområden och möjliggöra ytterligare förvärv. Inklusive det senaste förvärvet av Kungälv Stationen 4 har fastighetsdivisionen vid ingången av tredje kvartalet pro forma ett bedömt fastighetsvärde om cirka 31 msek. Årliga hyresintäkter förväntas uppgå till cirka 2,5 msek. Förvaltad area är cirka 2 480 kvm, fördelat på 1 836 kvm bostäder och 644 kvm lokaler.

Kommande händelser
Delårsrapport. Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.conpharm.se. Rapporterna granskas ej av bolagets revisor. Delårsrapport för perioden januari–september kommer att publiceras 2013-11-25.

För mer information, kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se