Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Budpliktsbud till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Erbjudandet lämnas inte, och får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i framförallt Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Singapore, Taiwan, Brasilien eller Förenta staterna eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

 

Slottsvikens Fastighetsaktiebolag (publ)s ("Slottsviken") huvudägare Lackarebäck Holding AB, org.nr 556864-1475, (”Lackarebäck”) har den 22 mars 2019 lämnat ett kontant budpliktsbud i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 1 april 2018 (”Takeover-reglerna”) till aktieägarna i Slottsviken att överlåta samtliga A- och B-aktier i Slottsviken till Budgivaren (”Erbjudandet”).

 

Lackarebäcks budpliktsbud

I följande sektion återfinns sådan information som Slottsviken är skyldig att offentliggöra i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler (”Takeover-reglerna”) för vissa handelsplattformar med anledning av det budpliktsbud som lämnats av Lackarebäck till Slottsvikens aktieägare. Slottsviken är skyldig att, i enlighet med punkten I.4 i Takeover-reglerna, hålla sådan information tillgänglig för Slottsvikens aktieägare genom webbplatsen. Informationen som presenteras nedan är således information vars ansvar för innehållet i dessa åligger Lackarebäck i egenskap av budgivare. Informationen återfinns också på Lackarebäcks webbplats lackareback.se. Slottsviken kommer löpande uppdatera denna sektion av webbplatsen med sådan information som Lackarebäck är skyldig att offentliggöra med anledning av budpliktsbudet.

 

Lackarebäck Holding AB justerar tidpunkten för redovisning av likvid för budpliktsbudet till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) - 22 mar 2019

Pressmeddelanden

Lackarebäck Holding AB offentliggör kontant budpliktsbud till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) - 22 mar 2019

 

Lackarebäck Holding AB justerar tidpunkten för redovisning av likvid för budpliktsbudet till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) - 22 mar 2019