Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Erbjudande om omstämpling av A-aktier

 

Slottsviken lanserar ett frivilligt omstämplingserbjudande där onoterade A-aktier enkelt och kostnadsfritt kan konverteras till B-aktier.

 

Styrelsen för Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) har beslutat lansera ett erbjudande till ägare av A-aktier att konvertera dessa till B-aktier, så kallad omstämpling. Erbjudandet är helt frivilligt och kostnadsfritt för berörda aktieägare.

 

Bakgrund och syfte

Slottsvikens A-aktier berättigar till tio (10) röster per aktie och B-aktier berättigar till en (1) röst per aktie. I övrigt är villkoren för aktierna identiska. 

Slottsvikens B-aktier handlas på Spotlight Stock Market. Handeln i B-aktien är livaktig och Sedermera Fondkommission agerar likviditetsgarant. A‑aktierna är onoterade och inte föremål för organiserad handel. 

 

Genom omstämplingserbjudandet ges de ägare som så önskar en möjlighet att konvertera en illikvid tillgång (A-aktier) till en likvid tillgång (B-aktier) som fritt kan handlas. Efter omstämpling har aktieägaren färre röster men exakt samma ekonomiska rättigheter gentemot bolaget och identisk andel av bolagets tillgångar och framtida vinster som före omstämplingen.

 

Erbjudandet i korthet

  • A-aktieägare kan genom erbjudandet omvandla onoterade A-aktier till B‑aktier noterade på Spotlight Stock Market. Utbytesförhållandet är 1:1, det vill säga en A-aktie omvandlas till en B-aktie. 
  • Erbjudandet är frivilligt. De A-aktieägare som inte önskar delta i erbjudandet behöver inte vidta någon åtgärd.
  • Erbjudandet är kostnadsfritt. Courtage eller annan avgift för deltagande i erbjudandet utgår ej.

 

Preliminär tidplan

  • Information om erbjudandet och anmälningssedel kommer att skickas ut med start den 19 februari 2021. Direktregistrerade A-aktieägare kommer att få information och anmälningssedel via brev. De ägare som istället innehar A-aktier via depå kommer att få information från sina respektive förvaltare. Information och anmälningssedel kommer också att finnas på bolagets hemsida slottsviken.se samt på Nordic Issuings hemsida nordic-issuing.se
  • Anmälningsperiod för erbjudandet är från och med den 22 februari 2021 till och med den 12 mars 2021. 
  • Inbokning av nya B-aktier på respektive ägares VP-konto eller depå beräknas ske omkring den 16 mars 2021. 
  • Slottsviken kommer genom pressmeddelande redovisa utfallet av erbjudandet omkring den 16 mars 2021. 

 

Övrig information

Aktieägare ombeds notera att aktier som anmäls i erbjudandet kan komma att spärras eller bokas ut från respektive VP-konto eller depå och kan därför inte längre fritt disponeras av ägaren efter gjord anmälan till dess konverteringen är genomförd.

 

Nordic Issuing är emissionsinstitut för erbjudandet. 

 

Kontakta din bank eller fondkomissionär om du vill delta i erbjudandet.

 

Om du har ett direktregistrerat VP-konto (med struktur 000X XXXX XXXX) kan anmälan om omstämpling ske direkt till Nordic Issuing. Innehavare av A-aktier som har ett direktregistrerat VP-konto ansvarar själva för att koordinera överföringen av A-aktierna med banken till Nordic Issuing, i enlighet med informationen på anmälningssedeln.

 

Läs mer här

 

Tidigare publicerad information: