Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.02 SEK

Arrow SLOTT B

0.82 SEK

NYHETER

Bokslutskommuniké 2020

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.30 (1.22)
Rörelseintäkt, TSEK 1 589 (2 313)
Resultat efter skatt, TSEK -887 (-855)
Resultat per aktie, SEK -0.03 (-0.03)

(Motsvarade period föregående år)

 

Årets sista kvartals intäkter summeras vid balansdagen till 1 589 TSEK (motsvarande period föregående år 2 313) med ett rörelseresultat om -1 065 TSEK (-230). Såväl intäkter som rörelseresultat påverkas av lägre hyresintäkter hänförligt till en högre vakansgrad. Större delen av vakanserna är sedermera kontrakterade med hyresgäster, och hyresintäkterna väntas stegvis ökas under innevarande år i takt med hyresgästernas inflyttning. Därtill påverkas resultatet med 748 TSEK hänförligt till underhållsarbeten på fasader och värmesystem på en av Bolagets fastigheter. Resultatet efter skatt uppgick för kvartalet till -887 TSEK (-855). Soliditeten per balansdagen för koncernen var 51% (57) avseende substans och 43% (51) avseende bokförda värden. Fastigheternas belåningsgrad var 51 % (48) baserat på verkligt värde. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.

 

Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1.30 kr per aktie vid periodens utgång.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma den 21 april 2021 klockan 10:30 i World Trade Center, Mässans Gata 10, Göteborg. Rösträttsregistrering från klockan 10:15.

 

För att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset samt för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer årsstämmans program att vara begränsat. Ingen förtäring kommer att serveras i samband med stämman. Deltagande av Bolagets ledning och styrelseledamöter kommer att vara begränsat. Anföranden under stämman kommer att minimeras och begränsas i möjligaste mån till beslutspunkter på dagordningen. Allmänna frågor kan med fördel skickas i förväg till Bolaget enligt nedan. Mot bakgrund av pågående pandemi är bolagets målsättning att så få aktieägare som möjligt ska vara fysiskt närvarande vid årsstämman. Aktieägare som vill delta vid årsstämman uppmanas att göra det genom att lämna fullmakt.

 
Anmälan
Aktieägare i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) (”Slottsviken” och/eller ”Bolaget”) som önskar deltaga på årsstämman skall
dels vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast 2021-04-13, och
dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 2021-04-16 klockan 15:
- per post till Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg
- per telefon till 018-19 49 50, eller
- per e-post till info@slottsviken.se
 

Läs Slottsvikens samlade information här