Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.18 SEK

Arrow SLOTT B

0.505 SEK

NYHETER

Delårsrapport januari-juni 2018

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.15 (1.15)
Rörelseintäkt, TSEK 1 762 (2 252)
Resultat efter skatt, TSEK -602 (-153)
Resultat per aktie, SEK -0.02 (0.00)

(Motsvarade period föregående år)

 

För årets första sex månader uppgick intäkterna till 3 588 TSEK (4 095 TSEK motsvarande period föregående år). 
Soliditeten för koncernen beräknad på verkliga värden uppgår till 45 % per balansdagen den 30 juni 2018, och avseende bokförda värden 32 %. Fastighetsportföljen värderas vid utgången av perioden till 83 MSEK. Fastigheternas belåningsgrad uppgår vid samma tidpunkt till 53 % baserat på verkligt värde. Resultatet belastas under kvartalet dels av kostnader för standardhöjande underhåll, och dels av vakanser. Delar av vakanserna är kontrakterade från och med 1 oktober, för resterande pågår uthyrning. Hyresnivån väntas öka mot tidigare vid nyuthyrning. Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1.15 kr per aktie vid årets utgång.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Slottsviken vinner markanvisning på Orust

Slottsviken har, tillsammans med WH Bolagen Sverige AB tilldelats markanvisning för att uppföra bostäder i Henån på Orust. Detta innebär att Slottsviken återigen genom en markanvisning är involverad i att utveckla och bygga bostäder från projektstart.  

 

Förslaget omfattar cirka 26 lägenheter i bostadsrättsform fördelade på tre punkthus om totalt cirka 1 900 kvadratmeter.

 

”Markanvisningen förstärker vår position i den spännande utvecklingen av Västsverige som pågår. Vi ser fram emot att i nära samarbete med WH Bolagen Sverige AB och Orust kommun vara med och utveckla projektet i Henån framöver”, säger Patricia Jerlin, Fastighets- och affärsutvecklingschef på Slottsviken.