Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT B

16.5 SEK

Substansvärde

25.96 SEK

NYHETER

Delårsrapport januari-september 2022

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 25.96 (28.80)
Rörelseintäkt, TSEK 5 661 (4 527)
Rörelseresultat, TSEK 986 (-140)
Resultat efter skatt, TSEK 1 951 (684)
Resultat per aktie, SEK 0.83 (0.02)

(Motsvarade period föregående år, justerat för antal aktier)

 

- Substansvärdet uppgick den 30 september 2022 till 25,96 kr per aktie jämfört med 25,18 kr per aktie den 31 mars 2022.

 

- Koncernens nettoomsättning uppgick under de första nio månaderna till 5 661 tkr (4 527 tkr januari-september 2021).

 

- Rörelseresultatet till och med september blev 986 tkr (-140). Resultat efter skatt blev 1 951 tkr (684). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 411 tkr (20).

 

- Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,83 kr (0,02).

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Slottsviken firar 25 år på Spotlight!

Slottsviken noterades som första bolag på Spotlight Stock Market den 21 november 1997 på dåvarande Aktietorget. På den tiden hette bolaget Conpharm AB och investerade företrädesvis i läkemedelskandidater.

 

Conpharm har anor från 1960-talet, men bolaget i dess nuvarande form bildades sedermera 1983. Den 16 juni 2023 är det därför dags för nästa firande; 40-års jubileum.

 

Namnet Slottsviken är hämtat från Slottsviken i Rådasjön, vid Gunnebo Slotts forna ägor i Mölndal. Den allra första fastigheten i Bolagets bestånd är belägen några kilometer bort, längs Rådavägen.

 

Mycket av Slottsvikens historia finns bevarad i texter som återfinns i såväl årsredovisningar som övriga finansiella rapporter. För den som är nyfiken finns det mycket matnyttigt att hitta där.

 

Se Slottsvikens historiska rapporter