Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

0.55 SEK

Arrow SLOTT B

0.56 SEK

NYHETER

Delårsrapport januari-mars 2020

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.22 (1.27)
Rörelseintäkt, TSEK 1 769 (12 749)
Resultat efter skatt, TSEK -305 (2 644)
Resultat per aktie, SEK -0.01 (0.08)

(Motsvarade period föregående år)

 

För första kvartalet 2020 summeras koncernens intäkter till 1 769 TSEK (motsvarande period föregående år 12 749 TSEK). Resultat efter skatt uppgick till -305 TSEK (2 644) . Föregående års kvartals redovisning påverkades av engångsintäkter. Soliditeten per balansdagen för koncernen var 56 (56) % avseende substans och 51 (49) % avseende bokförda värden. Fastigheternas belåningsgrad var 48 (48) % baserat på verkligt värde. 

 

Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas på sikt bidra till en ökad hyresnivå.

 

Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1.22 kr per aktie vid periodens utgång.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Årsstämma i Slottsviken 2020

Aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) höll årsstämma den 23 april 2020 i Göteborg.

 

Vid årsstämman fastställde stämman moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019 samt beviljades ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

 

Stämman biföll också valberedningens samtliga förslag. Till styrelse valdes Peter Hamnebo, Jakob Österberg, Daniel Stensiö samt Fredrik Österberg (samtliga omval), med Fredrik Österberg som ordförande. Ledamoten Berit Nilsson hade avböjt omval. Därtill omvalde stämman revisionsbolaget BDO till Bolagets revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Katarina Eklund som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Årsstämman bemyndigande likt tidigare år styrelsen att fram till nästa årsstämma att besluta om nyemission av såväl aktier av serie A och serie B, preferensaktier samt konvertibla skuldebrev. Därtill bemyndigades likt tidigare år styrelsen möjligheten att genomföra syntetiska återköp av aktier.