Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.02 SEK

Arrow SLOTT B

1.03 SEK

NYHETER

Delårsrapport januari-juni 2021

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.39 (1.25)
Rörelseintäkt, TSEK 1 624 (1 512)
Rörelseresultat, TSEK -91 (-213)
Resultat efter skatt, TSEK 245 (-227)
Resultat per aktie, SEK 0,00 (-0.01)

(Motsvarade period föregående år)

 

- Substansvärdet uppgick den 30 juni 2021 till 1,39 kr per aktie jämfört med 1,32 kr per aktie den 31 mars 2021.

 

- Koncernens nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 1 624 tkr (1 512 tkr andra kvartalet 2020).

 

- Rörelseresultatet för kvartalet blev -91 tkr (-213). Resultat efter skatt blev 245 tkr (-227). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare -104 tkr (-227).

 

- Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,00 kr (-0,01).

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Årsstämma 2021

Slottsviken har den 21 april hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

 

-Att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2020 och resultaträkning för räkenskapsåret 2020 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2020 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2020.

- Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.

-Att arvode ska utgå med 136 400 kronor, motsvarande två inkomstbasbelopp, till ordföranden och med 68 200 kronor, motsvarande ett inkomstbasbelopp, till envar av övriga ledamöter som inte också innehar anställning på bolaget samt att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

-Att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att omvälja Jakob Österberg, Daniel Stensiö, Peter Hamnebo och Fredrik Österberg till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, samt att utse Fredrik Österberg till styrelsens ordförande.

-Att utse KPMG AB till revisionsbolag med Sven Cristea som huvudansvarig revisor.

-Att för tiden intill nästa årsstämma omvälja Peter Hamnebo, Fredrik Österberg samt Daniel Stensiö till valberedningens ledamöter, med Peter Hamnebo som sammankallande.

-Att bemyndiga styrelsen möjlighet att genomföra nyemission.

-Att bemyndiga styrelsen möjlighet att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.

Samtliga beslut fattades enhälligt.