Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.02 SEK

Arrow SLOTT B

1.09 SEK

NYHETER

Delårsrapport januari-mars 2021

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.32 (1.22)
Rörelseintäkt, TSEK 1 314 (1 769)
Rörelseresultat, TSEK -168 (-188)
Resultat efter skatt, TSEK -14 (-305)
Resultat per aktie, SEK 0,00 (-0.01)

(Motsvarade period föregående år)

 

För första kvartalet 2021 summeras koncernens intäkter till 1 314 TSEK (motsvarande period föregående år 1 769 TSEK). Resultat efter skatt uppgick till -14 (-305) TSEK . Soliditeten per balansdagen för koncernen var 49 (56) % avseende substans och 41 (51) % avseende bokförda värden. Fastigheternas belåningsgrad var 49 (48) % baserat på verkligt värde. Såväl intäkter som rörelseresultat påverkas av lägre hyresintäkter hänförligt till en högre vakansgrad. Större delen av vakanserna är kontrakterade med hyresgäster, och hyresintäkterna väntas öka gradvis under innevarande år. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.

 

Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas på sikt bidra till en ökad hyresnivå.

 

Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1.32 kr per aktie vid periodens utgång.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Årsstämma 2021

Slottsviken har den 21 april hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

 

-Att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2020 och resultaträkning för räkenskapsåret 2020 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2020 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2020.

- Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.

-Att arvode ska utgå med 136 400 kronor, motsvarande två inkomstbasbelopp, till ordföranden och med 68 200 kronor, motsvarande ett inkomstbasbelopp, till envar av övriga ledamöter som inte också innehar anställning på bolaget samt att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

-Att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att omvälja Jakob Österberg, Daniel Stensiö, Peter Hamnebo och Fredrik Österberg till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, samt att utse Fredrik Österberg till styrelsens ordförande.

-Att utse KPMG AB till revisionsbolag med Sven Cristea som huvudansvarig revisor.

-Att för tiden intill nästa årsstämma omvälja Peter Hamnebo, Fredrik Österberg samt Daniel Stensiö till valberedningens ledamöter, med Peter Hamnebo som sammankallande.

-Att bemyndiga styrelsen möjlighet att genomföra nyemission.

-Att bemyndiga styrelsen möjlighet att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.

Samtliga beslut fattades enhälligt.