Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT B

18 SEK

Substansvärde

25.18 SEK

NYHETER

Delårsrapport januari-juni 2022

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 25.18 (28.80)
Rörelseintäkt, TSEK 3 388 (3 078)
Rörelseresultat, TSEK 344 (-259)
Resultat efter skatt, TSEK 1 019 (231)
Resultat per aktie, SEK 0.39 (0.14)

(Motsvarade period föregående år, justerat för antal aktier)

 

- Substansvärdet uppgick den 30 juni 2022 till 25,18 kr per aktie jämfört med 28,80 kr per aktie den 31 mars 2022.

 

- Koncernens nettoomsättning uppgick under första halvåret till 3 388 tkr (3 078 tkr första halvåret 2021).

 

- Rörelseresultatet för halvåret blev 344 tkr (-259). Resultat efter skatt blev 1 019 tkr (231). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 660 tkr (-237).

 

- Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,39 kr (0,14).

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Sammanläggning av aktier

Årsstämman i Slottsviken beslutade per 22 april 2022 om sammanläggning av Bolagets aktier varigenom 20 befintliga aktier sammanläggs till en aktie. Styrelsen har därefter beslutat om avstämningsdag för sammanläggningen till den 24 maj 2022.

 

Sista dagen för handel av Bolagets aktier med befintliga ISIN-koder sker den 20 maj 2022, och första dagen för handel av Bolagets aktier med nya ISIN-koder sker således den 23 maj 2022. Nya ISIN-koder för respektive aktieslag enligt nedan:

 

AK A SE0018012403

AB B SE0018012411 

 

Aktieägare i Bolaget behöver inte vidta några åtgärder i anledning av sammanläggningen. De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 20 kommer att vederlagsfritt erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med 20.

 

Efter genomförd sammanläggning uppgår Bolagets aktier till totalt 1 692 746 stycken. Av dessa utgörs 234 050 av A-aktier och 1 458 696 av B-aktier med ett kvotvärde på två kronor vardera.