Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT B

1.005 SEK

Substansvärde

1.44 kr / aktie

NYHETER

Bokslutskommuniké 2021

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.44 (1.30)
Rörelseintäkt, TSEK 2 170 (1 496)
Rörelseresultat, TSEK -178 (-1 065)
Resultat efter skatt, TSEK 600 (-887)
Resultat per aktie, SEK 0.02 (-0.03)

(Motsvarade period föregående år)

 

- Substansvärdet uppgick den 31 december 2021 till 1,44 kr per aktie jämfört med 1,30 kr per aktie den 31 december 2020.

 

- Koncernens nettoomsättning uppgick under fjärde kvartalet till 2 170 tkr (1 589 tkr fjärde kvartalet 2020).

 

- Rörelseresultatet för kvartalet blev -178 tkr (-1 065). Resultat efter skatt blev 600 tkr (-887). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 533 tkr (-1 004).

 

- Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,01 kr (-0,03).

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Årsstämma i Slottsviken

Slottsviken har den 22 april 2022 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

 

-Att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2021 och resultaträkning för räkenskapsåret 2021 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2021 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2021. Därtill att resultatet balanseras i ny räkning.

 

- Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.

 

-Att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att omvälja Jakob Österberg, Daniel Stensiö, Peter Hamnebo och Fredrik Österberg till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, samt att utse Fredrik Österberg till styrelsens ordförande.

 

-Att utse KPMG AB till revisionsbolag, med Daniel Haglund som huvudansvarig revisor (omval).

 

-Att för tiden intill nästa årsstämma välja Peter Hamnebo, Fredrik Österberg samt Daniel Stensiö till valberedningens ledamöter, med Peter Hamnebo som sammankallande (samtliga omval).

 

-Att bemyndiga styrelsen möjlighet att genomföra nyemission.

 

-Att bemyndiga styrelsen möjlighet att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.

 

-Att genomföra en sammanläggning av aktier varvid tjugo aktier av vardera aktieslag sammanläggs till en aktie varför det beslutades om riktad emission av tio aktier, att ändra bolagsordningen, och att följaktligen genomföra sammanläggning av aktier. Vidare information om sammanläggningen av aktier såsom avstämningsdag kommer att delges genom pressmeddelande i vederbörlig ordning.