Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

0.56 SEK

Arrow SLOTT B

0.565 SEK

NYHETER

Delårsrapport januari-mars 2019

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.27 (1.16)
Rörelseintäkt, TSEK 12 749 (1 826)
Resultat efter skatt, TSEK 2 644 (-535)
Resultat per aktie, SEK 0.08 (-0.02)

(Motsvarade period föregående år)

 

Årets första kvartals intäkter summeras vid balansdagen till 12 749 tsek (1 826 tsek motsvarande period föregående år). Resultat efter skatt uppgår till 2 644 tsek (-535 tsek). I resultatet ingår avskrivningar med 269 (481 tsek). Resultat före avskrivningar uppgick således till 2 913 tsek (9 tsek).

 

Såväl omsättning som resultat påverkas av engångsposter bestående av realisationsvinst från avyttring av bostadsrättslägenheter vilka förvärvats i samband med avyttring av fastigheten Kungälv Stationen 4 till en bostadsrättsförening.

 

Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1.27 kr per aktie vid årets utgång.

 

Koncernens soliditet den 31 mars 2019 beräknad på verkliga värden är 58 %, och på bokförda värden 49 %. Fastigheternas belåningsgrad uppgick vid samma tidpunkt till 48 %

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Ledig lokal i centrala Kungälv

Söker du lokal för att bedriva sällanvaruhandel eller lager/lättare produktionverksamhet?

Nu finns möjlighet att hyra en egen fastighet med inhägnad gårdsyta centralt i Kungälv! Fastigheten är i modernt skick och inrymmer lager, kontor, omklädningsrum samt en generös pausyta för de anställda. Lagerdelen består av en stor öppen yta med takhöjd om ca 5-6m under balk och access via lastkaj under skärmtak. Här finns även möjlighet att ladda elbilar. Fastigheten används idag som postsorteringscentral men anpassas efter behov och önskemål, såväl utvändigt som invändigt.

 

I området finns bland annat butiker som Mekonomen, Colorama, Opel, Hyundai, Bilprovningen, Euromaster, Granngården med flera.

 

Välkommen att kontakta Savills för mer information och visning!