Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.18 SEK

Arrow SLOTT B

0.505 SEK

NYHETER

Delårsrapport april-juni 2018

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.15 (1.15)
Rörelseintäkt, TSEK 1 762 (2 252)
Resultat efter skatt, TSEK -602 (-153)
Resultat per aktie, SEK -0.02 (0.00)

(Motsvarade period föregående år)

 

För årets första sex månader uppgick intäkterna till 3 588 TSEK (4 095 TSEK motsvarande period föregående år). 
Soliditeten för koncernen beräknad på verkliga värden uppgår till 45 % per balansdagen den 30 juni 2018, och avseende bokförda värden 32 %. Fastighetsportföljen värderas vid utgången av perioden till 83 MSEK. Fastigheternas belåningsgrad uppgår vid samma tidpunkt till 53 % baserat på verkligt värde. Resultatet belastas under kvartalet dels av kostnader för standardhöjande underhåll, och dels av vakanser. Delar av vakanserna är kontrakterade från och med 1 oktober, för resterande pågår uthyrning. Hyresnivån väntas öka mot tidigare vid nyuthyrning. Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1.15 kr per aktie vid årets utgång.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Slottsviken förvärvar fastighet i Kungälv

Slottsviken har tecknat avtal om förvärv av ytterligare en fastighet i Kungälv, Rotorn 5. Fastigheten består av en produktionsbyggnad uppförd 2008 med en area om 545 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgår till 6,5 MSEK.

 

Fastigheten kommer att förvärvas genom ett nybildat dotterbolag. Säljare är Hälsö Fisk, som också kommer att kvarstå som hyresgäst genom ett tioårigt hyresavtal. Hälsö Fisk producerar och levererar sjömat i premiumsegmentet. Hyresintäkten kommer att uppgå till 0,5 MSEK per år. Avtalet är villkorat av sedvanliga villkor avseende finansiering etc, och tillträde sker 15 januari 2019.

 

”Fastigheten vi nu förvärvar kompletterar befintlig portfölj på ett utmärkt sätt. Fastigheten har ett attraktivt stadsnära läge i ett expansivt område. Genom förvärvet får vi inte bara en bra fastighet utan också en bra hyresgäst under lång tid framöver” kommenterar VD Jakob Österberg