Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.18 SEK

Arrow SLOTT B

0.505 SEK

NYHETER

Bokslutskommuniké 2018

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.22 (1.16)
Rörelseintäkt, TSEK 7 023 (7 910)
Resultat efter skatt, TSEK 6 741(-472)
Resultat per aktie, SEK 0.20 (-0.01)

(Motsvarade period föregående år)

 

För helåret 2018 summeras inäkterna fram till balansdagen till 7 023 TSEK (7 910 TSEK för helåret 2017). Resultat efter skatt uppgår till 6 741 TSEK (-472). Resultatet påverkas av realisationsvinst från fastighetstransaktion. I resultatet ingår avskrivningar med 1 688 TSEK (1 820). Resultat före avskrivningar uppgick således till 8 585 TSEK (1 348).

 

Koncernens soliditet den 31 december 2018 beräknad på verkliga värden är 53 %, och på bokförda värden 45 %. Fastigheternas belåningsgrad uppgick vid samma tidpunkt till 43 %.

 

Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 60 MSEK fördelade på 6 700 kvadratmeter.

 

 Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1.17 kr per aktie vid årets utgång.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Slottsviken förvärvar fastighet i Kungälv

Slottsviken har tecknat avtal om förvärv av ytterligare en fastighet i Kungälv, Rotorn 5. Fastigheten består av en produktionsbyggnad uppförd 2008 med en area om 545 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgår till 6,5 MSEK.

 

Fastigheten kommer att förvärvas genom ett nybildat dotterbolag. Säljare är Hälsö Fisk, som också kommer att kvarstå som hyresgäst genom ett tioårigt hyresavtal. Hälsö Fisk producerar och levererar sjömat i premiumsegmentet. Hyresintäkten kommer att uppgå till 0,5 MSEK per år. Avtalet är villkorat av sedvanliga villkor avseende finansiering etc, och tillträde sker 15 januari 2019.

 

”Fastigheten vi nu förvärvar kompletterar befintlig portfölj på ett utmärkt sätt. Fastigheten har ett attraktivt stadsnära läge i ett expansivt område. Genom förvärvet får vi inte bara en bra fastighet utan också en bra hyresgäst under lång tid framöver” kommenterar VD Jakob Österberg