Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.19 SEK

Arrow SLOTT B

0.715 SEK

NYHETER

Delårsrapport juli-september 2020

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.30 (1.27)
Rörelseintäkt, TSEK 1 741 (1 829)
Resultat efter skatt, TSEK 168 (-322)
Resultat per aktie, SEK 0.00 (-0.01)

(Motsvarade period föregående år)

 

För tredje kvartalet 2020 summeras koncernens intäkter till 1 741 TSEK (motsvarande period föregående år 1 829 TSEK). Trots lägre intäkter är rörelseresultatet positivt, 60 TSEK (-169). Resultat före och efter skatt uppgick till 168 TSEK (-322), och efter avdrag för minoritetsintressen till 39 TSEK (-322). Nettoomsättningen sjönk något till 1 664 TSEK (1 829). Verklig soliditet per balansdagen för koncernen var 52 (57) % och 45 (51) % avseende synlig soliditet. Fastigheternas belåningsgrad, LTV, var 46 (47) % baserat på verkligt värde.  

 

Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal.

 

Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1.30 kr per aktie vid periodens utgång.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Slottsviken ansöker om avnotering av A-aktier

Slottsviken har två noterade aktieslag; A- och B-aktier. Skillnaden mellan Bolagets A-aktie respektive serie B är att A-aktien innehar 10 röster per aktie och B-aktien innehar 1 röst per aktie, resterande behållning mellan de båda aktieslagen är identisk. Det kan i sammanhanget noteras att Bolagets största ägare innehar 50 % av rösterna.

 

Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) har ansökt om avnotering av bolagets A-aktie från Spotlight Stock Market. Spotlight har konstaterat att A-aktien inte uppfyller noteringskraven då kravet på att det ska finnas ett tillräckligt antal kvalificerade aktieägare inte är uppfyllt, och vidare att A-aktiens likviditet är otillräcklig och bidrar till en icke-fungerande prisbildning i aktien. Ansökan om avnotering avser endast A-aktierna och kommer inte ha någon påverkan på bolagets B-aktier eller bolaget i övrigt.

 

För handeln i B-aktien agerar Sedermera likviditetsgarant. B-aktierna utgör överstigande 85 % av utestående aktiestock. 

 

Styrelsen påminner om att Slottsvikens bolagsordning innehåller ett omvandlingsförbehåll varigenom innehavare av A-aktier har rätt att begära att A-aktier konverteras till B-aktier, så kallad omstämpling. En (1) A-aktie stämplas då om till en (1) B-aktie.