Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.14 SEK

Arrow SLOTT B

0.68 SEK

NYHETER

Delårsrapport juli-september 2020

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.30 (1.27)
Rörelseintäkt, TSEK 1 741 (1 829)
Resultat efter skatt, TSEK 168 (-322)
Resultat per aktie, SEK 0.00 (-0.01)

(Motsvarade period föregående år)

 

För tredje kvartalet 2020 summeras koncernens intäkter till 1 741 TSEK (motsvarande period föregående år 1 829 TSEK). Trots lägre intäkter är rörelseresultatet positivt, 60 TSEK (-169). Resultat före och efter skatt uppgick till 168 TSEK (-322), och efter avdrag för minoritetsintressen till 39 TSEK (-322). Nettoomsättningen sjönk något till 1 664 TSEK (1 829). Verklig soliditet per balansdagen för koncernen var 52 (57) % och 45 (51) % avseende synlig soliditet. Fastigheternas belåningsgrad, LTV, var 46 (47) % baserat på verkligt värde.  

 

Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal.

 

Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1.30 kr per aktie vid periodens utgång.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Slottsvikens A-aktie avnoteras 5 februari

Sista dag för handel i Slottsvikens A-aktie är den 5 februari 2021. Ägare till A-aktier har fram till detta datum på sig att företa transaktioner på marknaden. Efter detta datum kommer A-aktien inte längre att handlas publikt.

 

Ägare av A-aktier som fortsatt önskar äga noterade aktier i Slottsviken kan antingen avyttra sina A-aktier i marknaden före 5 februari och därefter förvärva B-aktier i marknaden, eller begära att A-aktierna konverteras till B-aktiter, så kallad omstämpling. En (1) A-aktie stämplas då om till en (1) B-aktie. För de som äger A-aktier via depå hos exempelvis sin bank sker denna begäran till det depåförande institutet. Endast de som äger A-aktier direkt via VP-konto kan göra begäran direkt till Bolaget. 

 

Den enda skillnaden mellan en A-aktie och en B-aktie är att A-aktien innehar 10 röster emedan B-aktien har 1 röst. I övrigt är aktieslagen identiska. B-aktierna utgör 85 % av Slottsvikens aktiestock, och Sedermera fondkommission agerar likviditetsgarant i handeln med Bolagets B-aktier.

 

Tidigare publicerad information: