Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT B

25 SEK

Substansvärde

35.64 SEK

NYHETER

Delårsrapport januari-mars 2024

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 35.91 (30.45)
Rörelseintäkt, TSEK 2 233 (1 961)
Rörelseresultat, TSEK 406 (378)
Resultat efter skatt, TSEK 643 (529)
Resultat per aktie, SEK 0.26 (0.18)

(Jämförelsesiffror för motsvarade period föregående år)

 

- Substansvärdet uppgick den sista december 2023 till 35,64 kr per aktie jämfört med 30,92 kr vid utgången av 2022, + 15 % för helåret

 

- Koncernens nettoomsättning uppgick under året till 8 399 tkr (7 409 tkr föregående år).

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Slottsviken tillträder fastighet och avtalar om refinansiering

Den 3 april 2024 offentliggjorde Slottsviken förvärv av industrifastigheten Partille Mellby 4:76. Tillträde har skett.

 

I samband med refinansieringen har bolaget låtit göra värderingar av befintliga fastigheter vilket utvisar ett fastighetsvärde om 58 mkr, en ökning om 4,5 mkr. Tillsammans med förvärvet har nu Slottsviken en fastighetsportfölj om 107 mkr med ett hyresvärde om 13 mkr och räntebärande skulder om 50 mkr.

 

Läs pressmeddelandet här

Slottsviken förvärvar industrifastighet i Partille och genomför riktad emission

Slottsviken har ingått avtal om förvärv av industrifastigheten Partille Mellby 4:76 via bolagsaffär. Åsatt fastighetsvärde i transaktionen är 49 MSEK. Som en del av finansieringen av förvärvet har styrelsen beslutat om riktade kontantemissioner om cirka 5,8 MSEK 

 

Den förvärvade fastigheten är belägen i Mellby industriområde i Partille i omedelbar närhet till bolagets befintliga fastighet i området. Den innehåller cirka 6 200 kvm lokaler med fokus på lättindustri och verkstadslokaler. Hyresvärdet uppgår till cirka 6 MSEK på årsbasis. Uthyrningsgraden uppgår till 97 procent.

 

Förvärvet sker via bolagsaffär och är villkorat av sedvanliga villkor avseende finansiering. Tillträde beräknas ske den 31 maj 2024. Förvärvet finansieras av en kombination av banklån, befintlig likviditet och de riktade emissionerna.

 

”Nyförvärvet stärker vårt kassaflöde och bildar tillsammans med vår befintliga närbelägna fastighet en bra förvaltningsenhet. Delar av lokalerna är av äldre standard och där ser vi en potential för värdehöjande åtgärder”, säger Slottsvikens VD Jakob Österberg i en kommentar.

 

Läs pressmeddelandet här