Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

3.24 SEK

Arrow SLOTT B

0.635 SEK

NYHETER

Delårsrapport januari-juni 2020

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.25 (1.28)
Rörelseintäkt, TSEK 3387 (18 042)
Resultat efter skatt, TSEK -532 (3 823)
Resultat per aktie, SEK -0.02 (0.11)

(Motsvarade period föregående år)

 

För andra kvartalet 2020 summeras koncernens intäkter till 1 618 TSEK (motsvarande period föregående år 5 293 TSEK). Resultat efter skatt uppgick till -227 TSEK (1 180). Jämförelsetalet för 2019 påverkas av intäkter av engångskarkatär. Nettoomsättningen sjönk något till 1 512 TSEK (1 558). Soliditeten per balansdagen för koncernen var 51 (57) % avseende substans och 45 (52) % avseende bokförda värden. Fastigheternas belåningsgrad var 47 (48) % baserat på verkligt värde.

 

Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal.

 

Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1.25 kr per aktie vid periodens utgång.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Information kring A- och B-aktier

Slottsviken har två noterade aktieslag; A- och B-aktier. Skillnaden mellan Bolagets A-aktie respektive serie B är att A-aktien innehar 10 röster per aktie och B-aktien innehar 1 röst per aktie, resterande behållning mellan de båda aktieslagen är identisk. Det kan i sammanhanget noteras att Bolagets största ägare innehar 50 % av rösterna.

 

Eftersom handeln i A-aktien är begränsad och endast handlas under fåtalet dagar per år kan innehavare av A-aktier begärna omstämpling till B-aktier. För varje A-aktie som omstämplas erhålls en B-aktie. För fall att den begränsade likviditeten i A-aktien fortsatt leder till såväl kraftiga som omotiverade kursrörelser kan Bolaget komma att överväga en avnotering av aktier av serie A, samtidigt som omstämpling till serie B erbjuds.

 

För handeln i B-aktien agerar Sedermera likviditetsgarant. B-aktierna utgör överstigande 85 % av utestående aktiestock. 

 

Slottsviken kommunicerar löpande ut Bolagets substansvärde. Per 2020-06-30 uppgår substansvärdet till 1,25 kr per aktie.