Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.02 SEK

Arrow SLOTT B

0.705 SEK

NYHETER

Delårsrapport juli-september 2020

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.30 (1.27)
Rörelseintäkt, TSEK 1 741 (1 829)
Resultat efter skatt, TSEK 168 (-322)
Resultat per aktie, SEK 0.00 (-0.01)

(Motsvarade period föregående år)

 

För tredje kvartalet 2020 summeras koncernens intäkter till 1 741 TSEK (motsvarande period föregående år 1 829 TSEK). Trots lägre intäkter är rörelseresultatet positivt, 60 TSEK (-169). Resultat före och efter skatt uppgick till 168 TSEK (-322), och efter avdrag för minoritetsintressen till 39 TSEK (-322). Nettoomsättningen sjönk något till 1 664 TSEK (1 829). Verklig soliditet per balansdagen för koncernen var 52 (57) % och 45 (51) % avseende synlig soliditet. Fastigheternas belåningsgrad, LTV, var 46 (47) % baserat på verkligt värde.  

 

Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal.

 

Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1.30 kr per aktie vid periodens utgång.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Erbjudande om omstämpling av A-aktier

Slottsviken lanserar ett frivilligt omstämplingserbjudande där onoterade A-aktier enkelt och kostnadsfritt kan konverteras till B-aktier.

 

  • A-aktieägare kan genom erbjudandet omvandla onoterade A-aktier till B aktier noterade på Spotlight Stock Market. Utbytesförhållandet är 1:1, det vill säga en A-aktie omvandlas till en B-aktie. 
  • Erbjudandet är frivilligt. De A-aktieägare som inte önskar delta i erbjudandet behöver inte vidta någon åtgärd.
  • Erbjudandet är kostnadsfritt. Courtage eller annan avgift för deltagande i erbjudandet utgår ej.

 

Anmälan om omstämpling ska ske via den bank där A-aktierna förvaras.

 

Kontakta din bank eller fondkomissionär om du vill delta i erbjudandet. 

 

Om du har ett direktregistrerat VP-konto (med struktur 000X XXXX XXXX) kan anmälan om omstämpling ske direkt till Nordic Issuing som är emissionsinstitut för erbjudandet

 

Läs mer på Nordic Issuings sida för erbjudandet

 

Läs Slottsvikens samlade information här