Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.55 SEK (2017-08-17, 10:07)

Arrow SLOTT B

0.63 SEK (2017-08-17, 11:02)

NYHETER

Delårsrapport januari-mars 2017

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.12 (1.11)
Rörelseintäkt, TSEK 1 843 (1 726)
Resultat efter skatt, TSEK -103 (- 294)
Resultat per aktie, SEK 0.00 (-0.01)

(Föregående kvartal)

 

Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet ökade under kvartalet med 0,01 kr per aktie till 1,12 kr (1,11), en ökning om 1 %, och gentemot motsvarande period föregående år med + 20 %. Fastighetsportföljen värderas vid utgången av perioden till 80 MSEK. Fastigheternas belåningsgrad uppgår till 52 %. Värdeförändring av fastigheter redovisas inte i resultatet.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Årsstämma i Slottsviken Fastighetsaktiebolag

Aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) avhandlade årsstämma måndagen den 24 april 2017 klockan 15:00 i World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg. 

 

Aktieägarna biföll samtliga förslag om bemyndigande att genomföra nyemission och syntetiska återköp av egna aktier. Ävensom sedvanliga stämmobeslut såsom fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition, ansvarsfrihet och omval av styrelsen etcetera.

 

Till ny ledamot av valberedningen valdes Daniel Stensiö.

 

Samtliga beslut fattades enhälligt.