Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

0.56 SEK

Arrow SLOTT B

0.58 SEK

NYHETER

Delårsrapport januari-mars 2019

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.27 (1.16)
Rörelseintäkt, TSEK 12 749 (1 826)
Resultat efter skatt, TSEK 2 644 (-535)
Resultat per aktie, SEK 0.08 (-0.02)

(Motsvarade period föregående år)

 

Årets första kvartals intäkter summeras vid balansdagen till 12 749 tsek (1 826 tsek motsvarande period föregående år). Resultat efter skatt uppgår till 2 644 tsek (-535 tsek). I resultatet ingår avskrivningar med 269 (481 tsek). Resultat före avskrivningar uppgick således till 2 913 tsek (9 tsek).

 

Såväl omsättning som resultat påverkas av engångsposter bestående av realisationsvinst från avyttring av bostadsrättslägenheter vilka förvärvats i samband med avyttring av fastigheten Kungälv Stationen 4 till en bostadsrättsförening.

 

Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1.27 kr per aktie vid årets utgång.

 

Koncernens soliditet den 31 mars 2019 beräknad på verkliga värden är 58 %, och på bokförda värden 49 %. Fastigheternas belåningsgrad uppgick vid samma tidpunkt till 48 %

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Erbjudande till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Erbjudandet lämnas inte, och får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i framförallt Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Singapore, Taiwan, Brasilien eller Förenta staterna eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

 

Slottsvikens huvudägare Lackarebäck Holding AB har offentliggjort ett kontant budpliktsbud till aktieägare i Slottsviken,  Budgivaren erbjuder 0,59 kronor kontant per aktie av serie A eller serie B i Slottsviken.