Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.18 SEK

Arrow SLOTT B

0.505 SEK

NYHETER

Bokslutskommuniké 2018

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.22 (1.16)
Rörelseintäkt, TSEK 7 023 (7 910)
Resultat efter skatt, TSEK 6 741(-472)
Resultat per aktie, SEK 0.20 (-0.01)

(Motsvarade period föregående år)

 

För helåret 2018 summeras inäkterna fram till balansdagen till 7 023 TSEK (7 910 TSEK för helåret 2017). Resultat efter skatt uppgår till 6 741 TSEK (-472). Resultatet påverkas av realisationsvinst från fastighetstransaktion. I resultatet ingår avskrivningar med 1 688 TSEK (1 820). Resultat före avskrivningar uppgick således till 8 585 TSEK (1 348).

 

Koncernens soliditet den 31 december 2018 beräknad på verkliga värden är 53 %, och på bokförda värden 45 %. Fastigheternas belåningsgrad uppgick vid samma tidpunkt till 43 %.

 

Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 60 MSEK fördelade på 6 700 kvadratmeter.

 

 Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1.17 kr per aktie vid årets utgång.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Erbjudande till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Slottsvikens huvudägare Lackarebäck Holding AB har offentliggjort ett kontant budpliktsbud till aktieägare i Slottsviken, undantaget aktieägare från eller i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Singapore, Taiwan, Brasilien och/eller Förenta staterna. Budgivaren erbjuder 0,59 kronor kontant per aktie av serie A eller serie B i Slottsviken.