Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.11 SEK

Arrow SLOTT B

0.56 SEK

NYHETER

Delårsrapport januari-juni 2017

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.15 (0.93)
Rörelseintäkt, TSEK 2 252 (1 780)
Resultat efter skatt, TSEK -153 (- 322)
Resultat per aktie, SEK 0.00 (-0.01)

(Motsvarade period föregående år)

 

Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Under kvartalet ökade substansvärdet med 0,03 kr per aktie till 1.15 kr (0.93), en ökning om 23 % gentemot motsvarande period föregående år och med 3 % jämfört med föregående kvartal. Fastighetsportföljen värderas vid utgången av perioden till 81 MSEK. Fastigheternas belåningsgrad uppgår till 53 %. Värdeförändring av fastigheter redovisas inte i resultatet.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Årsstämma i Slottsviken Fastighetsaktiebolag

Aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) avhandlade årsstämma måndagen den 24 april 2017 klockan 15:00 i World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg. 

 

Aktieägarna biföll samtliga förslag om bemyndigande att genomföra nyemission och syntetiska återköp av egna aktier. Ävensom sedvanliga stämmobeslut såsom fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition, ansvarsfrihet och omval av styrelsen etcetera.

 

Till ny ledamot av valberedningen valdes Daniel Stensiö.

 

Samtliga beslut fattades enhälligt.