Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.18 SEK

Arrow SLOTT B

0.505 SEK

NYHETER

Bokslutskommuniké 2018

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.22 (1.16)
Rörelseintäkt, TSEK 7 023 (7 910)
Resultat efter skatt, TSEK 6 741(-472)
Resultat per aktie, SEK 0.20 (-0.01)

(Motsvarade period föregående år)

 

För helåret 2018 summeras inäkterna fram till balansdagen till 7 023 TSEK (7 910 TSEK för helåret 2017). Resultat efter skatt uppgår till 6 741 TSEK (-472). Resultatet påverkas av realisationsvinst från fastighetstransaktion. I resultatet ingår avskrivningar med 1 688 TSEK (1 820). Resultat före avskrivningar uppgick således till 8 585 TSEK (1 348).

 

Koncernens soliditet den 31 december 2018 beräknad på verkliga värden är 53 %, och på bokförda värden 45 %. Fastigheternas belåningsgrad uppgick vid samma tidpunkt till 43 %.

 

Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 60 MSEK fördelade på 6 700 kvadratmeter.

 

 Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1.17 kr per aktie vid årets utgång.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma den 25 april 2019 klockan 11:00 i World Trade Center, Mässans Gata 10, Göteborg. Rösträttsregistrering och fika från klockan 10:30.

 

Anmälan

Aktieägare i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) (”Slottsviken” och/eller ”Bolaget”) som önskar deltaga på årsstämman skall

-dels vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast 2019-04-17, och

-dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 2019-04-17 klockan 15:

  • per post till Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg
  • per telefon till 018-19 49 50, eller
  • per e-post till info@slottsviken.se

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear SwedenAB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara genomförd senast 2019-04-17, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.