Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT B

20.5 SEK

Substansvärde

28.80 kr / aktie

NYHETER

Bokslutskommuniké 2021

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.44 (1.30)
Rörelseintäkt, TSEK 2 170 (1 496)
Rörelseresultat, TSEK -178 (-1 065)
Resultat efter skatt, TSEK 600 (-887)
Resultat per aktie, SEK 0.02 (-0.03)

(Motsvarade period föregående år)

 

- Substansvärdet uppgick den 31 december 2021 till 1,44 kr per aktie jämfört med 1,30 kr per aktie den 31 december 2020.

 

- Koncernens nettoomsättning uppgick under fjärde kvartalet till 2 170 tkr (1 589 tkr fjärde kvartalet 2020).

 

- Rörelseresultatet för kvartalet blev -178 tkr (-1 065). Resultat efter skatt blev 600 tkr (-887). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 533 tkr (-1 004).

 

- Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,01 kr (-0,03).

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Sammanläggning av aktier

Årsstämman i Slottsviken beslutade per 22 april 2022 om sammanläggning av Bolagets aktier varigenom 20 befintliga aktier sammanläggs till en aktie. Styrelsen har därefter beslutat om avstämningsdag för sammanläggningen till den 24 maj 2022.

 

Sista dagen för handel av Bolagets aktier med befintliga ISIN-koder sker den 20 maj 2022, och första dagen för handel av Bolagets aktier med nya ISIN-koder sker således den 23 maj 2022. Nya ISIN-koder för respektive aktieslag enligt nedan:

 

AK A SE0018012403

AB B SE0018012411 

 

Aktieägare i Bolaget behöver inte vidta några åtgärder i anledning av sammanläggningen. De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 20 kommer att vederlagsfritt erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med 20.

 

Efter genomförd sammanläggning uppgår Bolagets aktier till totalt 1 692 746 stycken. Av dessa utgörs 234 050 av A-aktier och 1 458 696 av B-aktier med ett kvotvärde på två kronor vardera.