Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

0.505 SEK

Arrow SLOTT B

0.625 SEK

NYHETER

Delårsrapport januari-juni 2019

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.28 (1.15)
Rörelseintäkt, TSEK 18 042 (3 588)
Resultat efter skatt, TSEK 3 823 (-257)
Resultat per aktie, SEK 0.11 (0.02)

(Motsvarade period föregående år)

 

Under våren, april–juni, uppgick koncernens intäkter till 5 293 TSEK (motsvarande period föregående år 1 762 TSEK). Resultat efter skatt uppgick till 1 180 (-602) TSEK. Resultat exklusive avskrivningar för perioden utföll med 1 410 (-1 599) TSEK. 

 

Såväl omsättning som resultat påverkas av engångsposter bestående av realisationsvinst från avyttring av bostadsrättslägenheter vilka förvärvats i samband med avyttring av fastigheten Kungälv Stationen 4 till en bostadsrättsförening. Samtliga kvarvarande bostadsrättslägenheter är avyttrade.

 

Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1.28 kr per aktie vid periodens utgång.

 

Koncernens soliditet per balansdagen var 57 (45) % avseende substans och 51 (32) % avseende bokförda värden. Fastigheternas belåningsgrad var 48 (53) %.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Ledig lokal i centrala Kungälv

Söker du lokal för att bedriva sällanvaruhandel eller lager/lättare produktionverksamhet?

Nu finns möjlighet att hyra en egen fastighet med inhägnad gårdsyta centralt i Kungälv! Fastigheten är i modernt skick och inrymmer lager, kontor, omklädningsrum samt en generös pausyta för de anställda. Lagerdelen består av en stor öppen yta med takhöjd om ca 5-6m under balk och access via lastkaj under skärmtak. Här finns även möjlighet att ladda elbilar. Fastigheten används idag som postsorteringscentral men anpassas efter behov och önskemål, såväl utvändigt som invändigt.

 

I området finns bland annat butiker som Mekonomen, Colorama, Opel, Hyundai, Bilprovningen, Euromaster, Granngården med flera.

 

Välkommen att kontakta Savills för mer information och visning!