Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.25 SEK (2017-03-22, 15:06)

Arrow SLOTT B

0.64 SEK (2017-03-22, 11:32)

NYHETER

Bokslutskommuniké 2016

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.11 (0.93)
Rörelseintäkt, TSEK 7 598 (4 922)
Resultat efter skatt, TSEK -1 225 (- 1 767)
Resultat per aktie, SEK -0.04 (-0.08)

(Motsvarande period föregående år)

 

För helåret 2016 uppgick intäkterna till 7 598 tsek (4 922), + 54 %. Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet ökade under kvartalet med 0,03 kr per aktie till 1,11 kr (1,08), en ökning om 3 %. Fastighetsportföljen värderas vid utgången av perioden till 80 MSEK. Värdeförändring av fastigheter redovisas inte i resultatet.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Slottsviken erhåller positivt planbesked

Slottsviken har från Byggnadsnämnden i Mölndals stad erhållit positivt planbesked för byggnation av ett närcentrum samt ett 20-tal lägenheter i Mölndal, sex kilometer från Göteborgs centrum och två kilometer från Mölndals centrum. Planbeskedet är inte villkorat av upplåtelseform avseende bostadsdelen, och planarbetet beräknas starta under 2018. Planbeskedet kan inte överklagas. 

 

”Vi ser beslutet som ett väldigt positivt besked för Slottsviken. Detta innebär att vi knyter an ytterligare ett fastighetsutvecklingsprojekt i ett mycket attraktivt stadsnära läge till bolaget”, säger VD Jakob Österberg i en kommentar.