Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.75 SEK

Arrow SLOTT B

0.61 SEK (2016-07-27, 11:27)

NYHETER

Delårsrapport januari-mars 2016

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.13 (0.99)
Rörelseintäkt, TSEK 2 149 (541)
Resultat efter skatt, TSEK -213 (-652)
Resultat per aktie, SEK -0.01 (0.03)

(Motsvarande period föregående år)

 

Rörelseintäkten under januari till mars ökade till 2 149 tkr jämfört med 541 tkr samma period 2015, i huvudsak hänförligt till koncernens större fastighetsinnehav. Resultatet för kvartalet uppgår till -213 tkr (-652 tkr). I resultatet ingår avskrivningar om -466 tkr (-137 tkr). Resultatet belastas också av väderrelaterade säsongs-variationer. Substansvärdet förändrades inte under perioden, och uppgår till 1,13 kr per aktie. 

 

Läs pressmeddelandet här

 

Nyemission i Slottsviken

Styrelsen för Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) inbjuder till aktieteckning med företräde för befintliga aktieägare, med teckningstid 1-20 juli. 

 

Emissionen syftar till att möjliggöra fler förvärv av fastigheter i stadsnära lägen och göra handeln i Bolagets aktie mer likvid.

 

Erbjudandet i korthet:

Teckningsperiod 1-20 juli.

Teckningskurs 0,60 kr per aktie.

För varje befintlig aktie av serie A eller B erhålls en teckningsrätt. Två teckningsrätter berättigar till tecknande av en aktie.

Handel med teckningsrätter sker 1-18 juli.