Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.15 SEK

Arrow SLOTT B

0.63 SEK

NYHETER

Bokslutskommuniké 2016

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.11 (0.93)
Rörelseintäkt, TSEK 7 598 (4 922)
Resultat efter skatt, TSEK -1 225 (- 1 767)
Resultat per aktie, SEK -0.04 (-0.08)

(Motsvarande period föregående år)

 

För helåret 2016 uppgick intäkterna till 7 598 tsek (4 922), + 54 %. Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet ökade under kvartalet med 0,03 kr per aktie till 1,11 kr (1,08), en ökning om 3 %. Fastighetsportföljen värderas vid utgången av perioden till 80 MSEK. Värdeförändring av fastigheter redovisas inte i resultatet.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Årsstämma i Slottsviken Fastighetsaktiebolag

Aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 april 2017 klockan 15:00 i World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg. Rösträttsregistrering och fika från klockan 14:30.

 

Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman skall dels vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast 2017-04-18, och dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 2017-04-18

-        per post till Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg

-        per telefon till 018-19 49 50

-        per e-post till info@slottsviken.se