Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.49 SEK

Arrow SLOTT B

0.58 SEK (2017-01-24, 11:02)

NYHETER

Delårsrapport januari-september 2016

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.08 (0.90)
Rörelseintäkt, TSEK 5 871 (2 647)
Resultat efter skatt, TSEK -932 (- 1 656)
Resultat per aktie, SEK -0.03 (-0.07)

(Motsvarande period föregående år)

 

Rörelseintäkten under januari till september uppgick till  5 871 TSEK (2 647), en ökning med 122 %, i huvudsak hänförligt till koncernens större fastighetsinnehav. Substansvärdet summeras till 1,08 kr per aktie. Resultatet för första nio månaderna uppgår till -932 TSEK (-1 656). I resultatet ingår avskrivningar om 1 317 TSEK. Fastighetsportföljen värderas vid utgången av perioden till 79 MSEK. Värdeförändring av fastigheter redovisas inte i resultatet.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Slottsviken erhåller positivt planbesked

Slottsviken har från Byggnadsnämnden i Mölndals stad erhållit positivt planbesked för byggnation av ett närcentrum samt ett 20-tal lägenheter i Mölndal, sex kilometer från Göteborgs centrum och två kilometer från Mölndals centrum. Planbeskedet är inte villkorat av upplåtelseform avseende bostadsdelen, och planarbetet beräknas starta under 2018. Planbeskedet kan inte överklagas. 

 

”Vi ser beslutet som ett väldigt positivt besked för Slottsviken. Detta innebär att vi knyter an ytterligare ett fastighetsutvecklingsprojekt i ett mycket attraktivt stadsnära läge till bolaget”, säger VD Jakob Österberg i en kommentar.